ප්‍රදේශ රැසක පැය 15ක හදිසි ජල කප්පාදුවක්..එම ප්‍රදේශ මෙන්න..

ප්‍රදේශ රැසක පැය 15ක හදිසි ජල කප්පාදුවක්..එම ප්‍රදේශ මෙන්න..

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

ගත වූ මාස 10 තුළදී, සමාජ මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් හෙළිවූ දේ..

ගත වූ මාස 10 තුළදී, සමාජ මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් හෙළිවූ දේ..

විදුලි බිල වැඩිවීම ගැන මහජන උපයෝගිතා කොමිසමෙන් දැනුම්දීමක්..!

විදුලි බිල වැඩිවීම ගැන මහජන උපයෝගිතා කොමිසමෙන් දැනුම්දීමක්..!

අද සිට දිවා රාත්‍රී දෙකේම විදුලිය කපන්නෙ මෙහෙමයි..නව කාල සටහන මෙතනින් බලන්න.

අද සිට දිවා රාත්‍රී දෙකේම විදුලිය කපන්නෙ මෙහෙමයි..නව කාල සටහන මෙතනින් බලන්න.

යූටියුබ් එකෙන් බලල ස්නයිපර් තුවක්කුවක් හැදු මෙරට තරුණයෙක් අත්අඩංගුවට(PHOTO).

යූටියුබ් එකෙන් බලල ස්නයිපර් තුවක්කුවක් හැදු මෙරට තරුණයෙක් අත්අඩංගුවට(PHOTO).

විදුලි බිල ඉහළ දැමේ..

විදුලි බිල ඉහළ දැමේ..

දෙසැම්බර් 15 දක්වා විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි - ප්‍රදේශයක් විදුලි කප්පාදුවෙන් නිදහස් කරයි..

දෙසැම්බර් 15 දක්වා විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි - ප්‍රදේශයක් විදුලි කප්පාදුවෙන් නිදහස් කරයි..

මාසයක අවසානය - අද රටපුරාම විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි..

මාසයක අවසානය - අද රටපුරාම විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි..

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

විදුලිය සම්බන්ධයෙන් මුලු රටටම බලපාන තීරණයක් ගනී..කැපිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරයි?..- ඇමති කාංචන.

විදුලිය සම්බන්ධයෙන් මුලු රටටම බලපාන තීරණයක් ගනී..කැපිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරයි?..- ඇමති කාංචන.

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දින විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දින විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

නසා හි ඔරායන් සඳෙහි කක්ෂයට ඇතුල් වෙයි.

නසා හි ඔරායන් සඳෙහි කක්ෂයට ඇතුල් වෙයි.

සති අන්තයේ විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

සති අන්තයේ විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

හෙට සිට දිවා රෑ දෙකේම විදුලිය කැපෙන්නෙ මෙහෙමයි..නව කාලසටහන මෙන්න..

හෙට සිට දිවා රෑ දෙකේම විදුලිය කැපෙන්නෙ මෙහෙමයි..නව කාලසටහන මෙන්න..

ලිංගික අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන "ටින්ඩර්" ඇප් එක මෙන්න..ධනුෂ්ක අමාරුවෙ වැටුනෙත් මේකෙන්..

ලිංගික අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන "ටින්ඩර්" ඇප් එක මෙන්න..ධනුෂ්ක අමාරුවෙ වැටුනෙත් මේකෙන්..

අද දින රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දින රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

විදුලි කැපිල්ල ගැන රටටම සුබ ආරංචියක්..

විදුලි කැපිල්ල ගැන රටටම සුබ ආරංචියක්..

සඳට යන යානය සඳට සමීප වෙයි..නවතම තොරතුරු මෙතනින් දැනගන්න..(PHOTOS)

සඳට යන යානය සඳට සමීප වෙයි..නවතම තොරතුරු මෙතනින් දැනගන්න..(PHOTOS)

අද රටපුරාම විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද රටපුරාම විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

නොවැම්බර් 22 සිට 25 දක්වා විදුලිය කැපෙන හැටි

නොවැම්බර් 22 සිට 25 දක්වා විදුලිය කැපෙන හැටි

අලුත් සතියක ආරම්භයක් - අද දින රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අලුත් සතියක ආරම්භයක් - අද දින රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දින රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දින රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

නව රැකියා අවස්ථා ලක්ෂ 03ක්..දැන්ම සූදානම් වන්න..

නව රැකියා අවස්ථා ලක්ෂ 03ක්..දැන්ම සූදානම් වන්න..