අද ඩොලරයට ලැබුන විශේෂ වටිනාකම. (PHOTO)

අද ඩොලරයට ලැබුන විශේෂ වටිනාකම. (PHOTO)

මෙරට නිපදවූ සැහැල්ලු බස් රථයක් වෙළඳපොළට..!

මෙරට නිපදවූ සැහැල්ලු බස් රථයක් වෙළඳපොළට..!

අදත් රන් මිලෙහි වෙනසක්. වෙනස් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

අදත් රන් මිලෙහි වෙනසක්. වෙනස් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

ගෑස් පාරිභෝගිකයන්ට සුබ ආරංචියක්..! හෙට රට පුරා සිදුවන දේ..

ගෑස් පාරිභෝගිකයන්ට සුබ ආරංචියක්..! හෙට රට පුරා සිදුවන දේ..

දෙසැම්බර් 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක පරිදි, සහල් ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහළට..!

දෙසැම්බර් 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක පරිදි, සහල් ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහළට..!

අද ඩොලරයට ලැබුන විශේෂ වටිනාකම.. (PHOTO)

අද ඩොලරයට ලැබුන විශේෂ වටිනාකම.. (PHOTO)

අද දින රන් මිල යළි වෙනස් වෙයි.

අද දින රන් මිල යළි වෙනස් වෙයි.

බද්දක් නිසා රැකියා විශාල ප්‍රමාණයක් අහිමි වෙන්න යයි..විශාල පිරිසකට රතු එළියක්..

බද්දක් නිසා රැකියා විශාල ප්‍රමාණයක් අහිමි වෙන්න යයි..විශාල පිරිසකට රතු එළියක්..

අද ඩොලරයට ලැබුණ විශේෂ වටිනාකම.. (PHOTO)

අද ඩොලරයට ලැබුණ විශේෂ වටිනාකම.. (PHOTO)

අද රන් මිල උච්චාවචනය වෙයි.

අද රන් මිල උච්චාවචනය වෙයි.

අද ඩොලරයට ලැබුණ විශේෂ වටිනාකම.. (PHOTO)

අද ඩොලරයට ලැබුණ විශේෂ වටිනාකම.. (PHOTO)

තෙල් මිල මෙතෙක් වාර්තා වූ අඩුම අගය පෙන්වයි

තෙල් මිල මෙතෙක් වාර්තා වූ අඩුම අගය පෙන්වයි

ලිට්‍රෝ ගෑස් ගැන සමාගමෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්..

ලිට්‍රෝ ගෑස් ගැන සමාගමෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්..

දෙසැම්බර් 01 වන දා සිට ජනවාරි 15 දක්වා රට පුරා විශේෂ වැඩ පිළිවෙළක්..

දෙසැම්බර් 01 වන දා සිට ජනවාරි 15 දක්වා රට පුරා විශේෂ වැඩ පිළිවෙළක්..

ජංගම දුරකථන සහ ඩේටා ගාස්තු අඩුකරයි?..විශේෂ ප්‍රකාශයක්.(LIVE)

ජංගම දුරකථන සහ ඩේටා ගාස්තු අඩුකරයි?..විශේෂ ප්‍රකාශයක්.(LIVE)

අද දින රන් මිලෙහි පහළ යෑමක්. අලුත් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

අද දින රන් මිලෙහි පහළ යෑමක්. අලුත් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

තෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

තෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

කංසා අපනයනයට විසල් අභියෝගයක්..

කංසා අපනයනයට විසල් අභියෝගයක්..

වෙළඳපොළට ගෑස් නිකුත් කිරීම ගැන, ලිට්‍රෝ සමාගමෙන් විශේෂ නිවේදනයක්..!

වෙළඳපොළට ගෑස් නිකුත් කිරීම ගැන, ලිට්‍රෝ සමාගමෙන් විශේෂ නිවේදනයක්..!

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

මෙරටට ගෙනා කිරිපිටි තොගයට කරන්න හදන දේ..රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ කුමන්ත්‍රණයක් ද..?

මෙරටට ගෙනා කිරිපිටි තොගයට කරන්න හදන දේ..රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ කුමන්ත්‍රණයක් ද..?

ගෑස් හිඟයක් - යළිත් දින ගණනක සිට පෝලිම්

ගෑස් හිඟයක් - යළිත් දින ගණනක සිට පෝලිම්

අද දින රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙහෙමයි.

අද දින රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙහෙමයි.

වෙළෙඳපොළේ ඇති කෑලි මිරිස් සහ මිරිස් කුඩු වලට මිශ්‍ර කර තිබූ දේවල් - සැලකිලිමත්වන්න..!

වෙළෙඳපොළේ ඇති කෑලි මිරිස් සහ මිරිස් කුඩු වලට මිශ්‍ර කර තිබූ දේවල් - සැලකිලිමත්වන්න..!

අද ඩොලරයට ලැබුණ විශේෂ වටිනාකම.. (PHOTO)

අද ඩොලරයට ලැබුණ විශේෂ වටිනාකම.. (PHOTO)