තූත්තිකුඩියේ සිට බිත්තර තොගයක් ලංකාවට..බිත්තර මිලත් අඩු වෙයි?..

තූත්තිකුඩියේ සිට බිත්තර තොගයක් ලංකාවට..බිත්තර මිලත් අඩු වෙයි?..

Onmax ඇතුළු පිරමීඩ වර්ගයේ යෝජනා ක්‍රම ගැන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් විශේෂ නිවේදනයක් ..!

Onmax ඇතුළු පිරමීඩ වර්ගයේ යෝජනා ක්‍රම ගැන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් විශේෂ නිවේදනයක් ..!

අලුත් සතියක ආරම්භයේදීම රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

අලුත් සතියක ආරම්භයේදීම රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

උත්සව සමයේ භාණ්ඩ මිලේ වෙනසක් - මුදල් රාජ්‍ය ඇමති

උත්සව සමයේ භාණ්ඩ මිලේ වෙනසක් - මුදල් රාජ්‍ය ඇමති

අද දිනයේ ලංකාවේ රන් මිල.

අද දිනයේ ලංකාවේ රන් මිල.

මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්.

මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්.

අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන ආකාරය.

අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන ආකාරය.

අදත් මිලෙහි තරමක වෙනසක්.

අදත් මිලෙහි තරමක වෙනසක්.

යළිත් රුපියල කඩා වැටී ඩොලරය 350 පනී..අද සටහන්වූ නව මිල ගණන් මෙතනින් දැනගන්න..

යළිත් රුපියල කඩා වැටී ඩොලරය 350 පනී..අද සටහන්වූ නව මිල ගණන් මෙතනින් දැනගන්න..

අද දිනයේ වෙනස් වූ රන් මිල.

අද දිනයේ වෙනස් වූ රන් මිල.

අද දිනයේ ලංකාවේ රන් මිල.

අද දිනයේ ලංකාවේ රන් මිල.

අඩු මිලට මාළු ගන්න පුළුවන් අලුත් ජාලයක්..

අඩු මිලට මාළු ගන්න පුළුවන් අලුත් ජාලයක්..

රුපියලට හදිසියේ සිදුවූ දේ මෙන්න..ඩොලරයේ අගයත් වෙනස් වෙයි..

රුපියලට හදිසියේ සිදුවූ දේ මෙන්න..ඩොලරයේ අගයත් වෙනස් වෙයි..

අද දිනයේ රන් මිලෙහි සිදු වූ උච්චාවචනය.

අද දිනයේ රන් මිලෙහි සිදු වූ උච්චාවචනය.

අද දිනයේදී ලංකවේ රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

අද දිනයේදී ලංකවේ රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

ඩොලරය පහත වැටීමෙන් වාහන මිලට සිදුවූ දේ මෙන්න...

ඩොලරය පහත වැටීමෙන් වාහන මිලට සිදුවූ දේ මෙන්න...

ලංකාව නැවතත් දරුණු අර්බුධයක - යළිත් ඉහළ අවධානමකට ලක්වූ රුපියල..!

ලංකාව නැවතත් දරුණු අර්බුධයක - යළිත් ඉහළ අවධානමකට ලක්වූ රුපියල..!

අප්‍රේල් මාසයේ වෙනස් වන ඉන්ධන මිල

අප්‍රේල් මාසයේ වෙනස් වන ඉන්ධන මිල

රුපියලට රතු එළියක්..ඩොලරය යළිත් 370ට නගියි?...

රුපියලට රතු එළියක්..ඩොලරය යළිත් 370ට නගියි?...

අද දිනයේ ලංකාවේ රන් මිල.

අද දිනයේ ලංකාවේ රන් මිල.

බිත්තර ලක්ශයක් විසි කරයි..?

බිත්තර ලක්ශයක් විසි කරයි..?

අද දිනයේ ලංකාවේ රන් මිල සටහන් වන ආකාරය.

අද දිනයේ ලංකාවේ රන් මිල සටහන් වන ආකාරය.

රුපියල යලිත් පහළ වැටේ - රත්‍රං මිල නැවතත් ඉහළට

රුපියල යලිත් පහළ වැටේ - රත්‍රං මිල නැවතත් ඉහළට

අලුත්ම ක්‍රමයට මෙරටට ගෙන්වූ වාහන නිදහස් කරන හැටි

අලුත්ම ක්‍රමයට මෙරටට ගෙන්වූ වාහන නිදහස් කරන හැටි

ඉන්ධන මිල අඩු වන දින වකවානු මෙන්න.. QR කේතයෙත් දිනය වෙනස් වූ හේතුව කියයි..

ඉන්ධන මිල අඩු වන දින වකවානු මෙන්න.. QR කේතයෙත් දිනය වෙනස් වූ හේතුව කියයි..