අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTOS)

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTOS)

අද දිවා රාත්‍රී දෙකේම විදුලිය විසන්ධි වන කාල සටහන ගැන දැනුම් දීමක්..

අද දිවා රාත්‍රී දෙකේම විදුලිය විසන්ධි වන කාල සටහන ගැන දැනුම් දීමක්..

හෙට සහ අනිද්දා විදුලි කප්පාදුව සිදු වන අයුරු

හෙට සහ අනිද්දා විදුලි කප්පාදුව සිදු වන අයුරු

දිවයින පුරා විදුලි කප්පාදුව නවතී..අද රටටම සුබ ආරංචියක්...

දිවයින පුරා විදුලි කප්පාදුව නවතී..අද රටටම සුබ ආරංචියක්...

කැලණිතිස්ස බලාගාර දැඩි අනතුරක..

කැලණිතිස්ස බලාගාර දැඩි අනතුරක..

උසස් පෙළ විභාග පෙළ විභාග කාලයේ සිදු කරන විදුලි කප්පාදුව ගැන ගත් තීරණය..!

උසස් පෙළ විභාග පෙළ විභාග කාලයේ සිදු කරන විදුලි කප්පාදුව ගැන ගත් තීරණය..!

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

ලොවම අනතුරක..? හඳුනානොගත් පියාසර වස්තු 510ක්..!

ලොවම අනතුරක..? හඳුනානොගත් පියාසර වස්තු 510ක්..!

ඉදිරි දින තුනේ විදුලි කප්පාදුව සිදුවන හැටි..

ඉදිරි දින තුනේ විදුලි කප්පාදුව සිදුවන හැටි..

පෘථිවියට සමාන තවත් ග්‍රහලෝකයක් සොයාගැනේ. (VIDEO)

පෘථිවියට සමාන තවත් ග්‍රහලෝකයක් සොයාගැනේ. (VIDEO)

අද දිවා රෑ දෙකේම විදුලිය කපන විදිය ගැන දැනුම් දීමක්...

අද දිවා රෑ දෙකේම විදුලිය කපන විදිය ගැන දැනුම් දීමක්...

හෙට විදුලි කප්පාදුව සිදු කරන අයුරු

හෙට විදුලි කප්පාදුව සිදු කරන අයුරු

AL විභාග කාලයේ දී සිදු කරන විදුලි කප්පාදුව ගැන විශේෂ දැනුම්දීමක්..

AL විභාග කාලයේ දී සිදු කරන විදුලි කප්පාදුව ගැන විශේෂ දැනුම්දීමක්..

දිවයින පුරා අද විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTO)

දිවයින පුරා අද විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTO)

හෙට දින විදුලි කප්පාදුව සිදුවන හැටි

හෙට දින විදුලි කප්පාදුව සිදුවන හැටි

විදුලි බිලට මිල සූත්‍රයක්

විදුලි බිලට මිල සූත්‍රයක්

විදුලිය ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට කැබිනට්ටුවේ අනුමැතිය ලැබෙයි?..

විදුලිය ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට කැබිනට්ටුවේ අනුමැතිය ලැබෙයි?..

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

විදුලිය සම්බන්ධයෙන් රටටම සුබ ආරංචියක්..

විදුලිය සම්බන්ධයෙන් රටටම සුබ ආරංචියක්..

අද දිවා රාත්‍රී දෙකේම රට පුරා විදුලිය කපන්නෙ මෙහෙමයි..කාල සටහන මෙන්න.

අද දිවා රාත්‍රී දෙකේම රට පුරා විදුලිය කපන්නෙ මෙහෙමයි..කාල සටහන මෙන්න.

සමාජ මාධ්‍යය නියාමනයට සැරසේ - ජනපතිගෙන් නවතම පනතක්..

සමාජ මාධ්‍යය නියාමනයට සැරසේ - ජනපතිගෙන් නවතම පනතක්..

අද දිනට විශේෂිතව දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දිනට විශේෂිතව දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

ප්‍රධානතම සමාජ මාධ්‍ය ජාලයකට සයිබර් ප්‍රහාරයක්..!

ප්‍රධානතම සමාජ මාධ්‍ය ජාලයකට සයිබර් ප්‍රහාරයක්..!

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)