අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද විදුලිය කපන අලුත්ම කාල සටහන මෙතනින් දැනගන්න..

අද විදුලිය කපන අලුත්ම කාල සටහන මෙතනින් දැනගන්න..

හෙට දින විදුලි කප්පාදුව සිදු වන්නේ මෙහෙමයි

හෙට දින විදුලි කප්පාදුව සිදු වන්නේ මෙහෙමයි

ශ‍්‍රී ලංකාවේ වාහන සිහිනය යතාර්ථයක් කරන්න යයි..තරුණ ඇමතිකෙනෙක් පෙරමුණ ගනී..

ශ‍්‍රී ලංකාවේ වාහන සිහිනය යතාර්ථයක් කරන්න යයි..තරුණ ඇමතිකෙනෙක් පෙරමුණ ගනී..

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

හෙට දින විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි

හෙට දින විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි

අද විදුලිය කපන කාලය හදිසියේම ඉහළ දමයි..

අද විදුලිය කපන කාලය හදිසියේම ඉහළ දමයි..

විදුලි කප්පාදුව ගැන අලුත්ම තීරණ මෙන්න..කොමිසමෙන් විශේෂ දැනුම් දීමක්..

විදුලි කප්පාදුව ගැන අලුත්ම තීරණ මෙන්න..කොමිසමෙන් විශේෂ දැනුම් දීමක්..

අද සහ හෙට රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද සහ හෙට රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

හෙට සහ අනිද්දා විදුලි කප්පාදුව සිදු වන්නේ මෙහෙමයි

හෙට සහ අනිද්දා විදුලි කප්පාදුව සිදු වන්නේ මෙහෙමයි

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

හෙට දින විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි

හෙට දින විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

WhatsApp හා Instagram ගිණුම් මිලියන ගණනකට හදිසියේම සිදුවූ දේ

WhatsApp හා Instagram ගිණුම් මිලියන ගණනකට හදිසියේම සිදුවූ දේ

සති අන්තයේ වෙනස් වුන විදුලි කප්පාදුව.. (PHOTO)

සති අන්තයේ වෙනස් වුන විදුලි කප්පාදුව.. (PHOTO)

ගල් අඟුරු නැති වුණොත් සිදුවන දේ ගැන අනතුරු ඇඟවීමක්..

ගල් අඟුරු නැති වුණොත් සිදුවන දේ ගැන අනතුරු ඇඟවීමක්..

හදිසියේම වෙනස් වුන විදුලි කප්පාදුව - අද දිනට විශේෂිතව විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

හදිසියේම වෙනස් වුන විදුලි කප්පාදුව - අද දිනට විශේෂිතව විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

යලිත් පැය 10ක විදුලි කප්පාදුවක්..?

යලිත් පැය 10ක විදුලි කප්පාදුවක්..?

විදුලි කප්පාදුව යලිත් දීර්ඝ කෙරේ - 23,24 හා 25 වනදා විදුලි කප්පාදුව සිදු වන අයුරු

විදුලි කප්පාදුව යලිත් දීර්ඝ කෙරේ - 23,24 හා 25 වනදා විදුලි කප්පාදුව සිදු වන අයුරු

අද විදුලි කප්පාදුව සම්බන්ධයෙන් දුන් නවතම තීරණය මෙන්න..

අද විදුලි කප්පාදුව සම්බන්ධයෙන් දුන් නවතම තීරණය මෙන්න..

හෙට දින රට තුළ සිදු කිරීමට තීරණය කර තිබු විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි

හෙට දින රට තුළ සිදු කිරීමට තීරණය කර තිබු විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි

පළමු විද්‍යුත් වාහන ආනයන බලපත්‍රය නිකුත් කෙරේ..! වැඩි විස්තර මෙතනින්...

පළමු විද්‍යුත් වාහන ආනයන බලපත්‍රය නිකුත් කෙරේ..! වැඩි විස්තර මෙතනින්...

දින 03ක් තුළ නෙළුම් කුළුණෙන් වාර්තා වූ සතුටුදායක ආරංචිය මෙන්න..

දින 03ක් තුළ නෙළුම් කුළුණෙන් වාර්තා වූ සතුටුදායක ආරංචිය මෙන්න..

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

රාත්‍රී අහසින් කඩා වැටුණු උල්කාපාතයකින් සොයා ගැනුණු රහස මෙන්න..

රාත්‍රී අහසින් කඩා වැටුණු උල්කාපාතයකින් සොයා ගැනුණු රහස මෙන්න..