පාසල් යළි ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඇරඹේ..තවත් භයානක ආරංචියක්?..

පාසල් යළි ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඇරඹේ..තවත් භයානක ආරංචියක්?..

ශිෂ්‍යත්වය නිසා විදුලි කප්පාදුව නවතී

ශිෂ්‍යත්වය නිසා විදුලි කප්පාදුව නවතී

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

සති අන්ත විදුලි කප්පාදුවේ වෙනසක් - සිදුවන්නේ මෙහෙමයි..

සති අන්ත විදුලි කප්පාදුවේ වෙනසක් - සිදුවන්නේ මෙහෙමයි..

විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්..මුළු රටටම අඳුරේ ඉන්න වෙයි?..

විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්..මුළු රටටම අඳුරේ ඉන්න වෙයි?..

විදුලිය කපන වෙලාව සහ ප්‍රදේශ මෙතනින් දැනගන්න..

විදුලිය කපන වෙලාව සහ ප්‍රදේශ මෙතනින් දැනගන්න..

අද දිවා රෑ දෙකේම විදුලිය කපන වෙලාව මෙන්න සටහන මෙතනින් දැනගන්න..

අද දිවා රෑ දෙකේම විදුලිය කපන වෙලාව මෙන්න සටහන මෙතනින් දැනගන්න..

Mobile Apps හරහා අලුත්ම ජාතික වැඩපිළිවෙළක්..? බිම් මට්ටමේ සිට දැවැන්ත වෙනසක්..!

Mobile Apps හරහා අලුත්ම ජාතික වැඩපිළිවෙළක්..? බිම් මට්ටමේ සිට දැවැන්ත වෙනසක්..!

විදුලි කප්පාදුව තවත් දීර්ඝ කෙරේ..! 13 සිට 16 දක්වා විදුලි කප්පාදු සිදුවන අයුරු

විදුලි කප්පාදුව තවත් දීර්ඝ කෙරේ..! 13 සිට 16 දක්වා විදුලි කප්පාදු සිදුවන අයුරු

දින 25 ක සඳ මෙහෙයුමෙන් පසු "ඔරායන්" පෘතුවියට ගොඩ බෑ හැටි. (VIDEO)

දින 25 ක සඳ මෙහෙයුමෙන් පසු "ඔරායන්" පෘතුවියට ගොඩ බෑ හැටි. (VIDEO)

අද දිනට විශේෂිතව දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දිනට විශේෂිතව දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දිවයින පුරා දිවා රෑ දෙකේම විදුලිය කපන වෙලාවන් දැනුම් දෙයි..කාල සටහන මෙන්න..

අද දිවයින පුරා දිවා රෑ දෙකේම විදුලිය කපන වෙලාවන් දැනුම් දෙයි..කාල සටහන මෙන්න..

ප්‍රධානතම ජංගම දුරකථන සමාගමකට රතු එළික්..ලංකාවේ වැඩි පිරිසක් භාවිතා කරන වර්ගයක්..

ප්‍රධානතම ජංගම දුරකථන සමාගමකට රතු එළික්..ලංකාවේ වැඩි පිරිසක් භාවිතා කරන වර්ගයක්..

SEX වලින් ශ්‍රී ලංකාව අංක 01 කේ වාර්තාවක් තබයි..වැඩිම පිරිසක් ඉන්න පලාත මෙන්න.(VIDEO)

SEX වලින් ශ්‍රී ලංකාව අංක 01 කේ වාර්තාවක් තබයි..වැඩිම පිරිසක් ඉන්න පලාත මෙන්න.(VIDEO)

අද දිනට විශේෂිතව දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දිනට විශේෂිතව දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

ජනතාව වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවෙන් නවතම වෙබ් අඩවියක්..

ජනතාව වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවෙන් නවතම වෙබ් අඩවියක්..

ඉදිරි දින තුනේ විදුලි කප්පාදුව සිදු වන හැටි..

ඉදිරි දින තුනේ විදුලි කප්පාදුව සිදු වන හැටි..

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද සිට දිවා රෑ දෙකේම විදුලි කැපිල්ල වෙනස් වෙයි..නව කාල සටහන මෙන්න..

අද සිට දිවා රෑ දෙකේම විදුලි කැපිල්ල වෙනස් වෙයි..නව කාල සටහන මෙන්න..

දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක හදිසි ජල කප්පාදුවක්..එම ප්‍රදේශ සියල්ල මෙන්න.

දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක හදිසි ජල කප්පාදුවක්..එම ප්‍රදේශ සියල්ල මෙන්න.

විදුලි බිලත් නව හැඩයකින් - ජනවාරි මස සිට ක්‍රියාත්මකයි..

විදුලි බිලත් නව හැඩයකින් - ජනවාරි මස සිට ක්‍රියාත්මකයි..

අද දිනට විශේෂිතව වෙනස් වූ විදුලි කප්පාදුව.. (PHOTO)

අද දිනට විශේෂිතව වෙනස් වූ විදුලි කප්පාදුව.. (PHOTO)

පැය 06ක් විදුලි කප්පාදුව දීර්ඝ කරයි?..විදුලි බිල ජනවාරි සිට වැඩි කරයි?..ඇමතිගේ තීරණය මෙන්න..

පැය 06ක් විදුලි කප්පාදුව දීර්ඝ කරයි?..විදුලි බිල ජනවාරි සිට වැඩි කරයි?..ඇමතිගේ තීරණය මෙන්න..

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

ඉදිරි දින 4තුළ විදුලිය කැපෙන හැටි..

ඉදිරි දින 4තුළ විදුලිය කැපෙන හැටි..