ඔක්තෝබර් 08 සිට 10 දක්වා රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

ඔක්තෝබර් 08 සිට 10 දක්වා රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

ඉදිරි දින තුනෙහි විදුලි කප්පාදුව සිදුවන අයුරු

ඉදිරි දින තුනෙහි විදුලි කප්පාදුව සිදුවන අයුරු

අද විදුලිය විසන්ධි කරන කාලසටහන මෙන්න..සියලු විස්තර මෙතනින් දැනගන්න.

අද විදුලිය විසන්ධි කරන කාලසටහන මෙන්න..සියලු විස්තර මෙතනින් දැනගන්න.

සංචාරක ඉන්ධන අවසරපත හඳුන්වාදෙයි - වැඩි විස්තර මෙතනින්..

සංචාරක ඉන්ධන අවසරපත හඳුන්වාදෙයි - වැඩි විස්තර මෙතනින්..

දුරකථන සහ අන්තර්ජාල ගාස්තු වැඩි කිරීම ගැන විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමෙන් දැනුම්දීමක්

දුරකථන සහ අන්තර්ජාල ගාස්තු වැඩි කිරීම ගැන විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමෙන් දැනුම්දීමක්

හෙට සහ අනිද්දා විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි

හෙට සහ අනිද්දා විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි

ගූගල් හදිසියේ තීරණයක් ගනී..ලොව ප්‍රධානතම මෙවලමක් අත්හිටුවයි..

ගූගල් හදිසියේ තීරණයක් ගනී..ලොව ප්‍රධානතම මෙවලමක් අත්හිටුවයි..

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද සහ හෙට රටපුරාම වෙනස් වුන විදුලි කප්පාදුව.. (PHOTOS)

අද සහ හෙට රටපුරාම වෙනස් වුන විදුලි කප්පාදුව.. (PHOTOS)

හෙට විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි

හෙට විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි

රුපියල් 15,000 ට ආපු අලුත්ම ලැප්ටොප් එක මෙන්න..ගන්න අයට ලැබෙන වාසි රැසක්..

රුපියල් 15,000 ට ආපු අලුත්ම ලැප්ටොප් එක මෙන්න..ගන්න අයට ලැබෙන වාසි රැසක්..

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

මත්පැන් බෝතල්වලටත් QR - අද සිට ක්‍රියාත්මක නවතම ඇප් එක, ඔබත් දැන්ම ඇතුලත් කර ගන්න..

මත්පැන් බෝතල්වලටත් QR - අද සිට ක්‍රියාත්මක නවතම ඇප් එක, ඔබත් දැන්ම ඇතුලත් කර ගන්න..

අලුත් මාසයක ආරම්භයක්.. අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අලුත් මාසයක ආරම්භයක්.. අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

සති අන්ත විදුලි කප්පාදුවේ වෙනසක් - එක් එක් ප්‍රදේශ සදහා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි

සති අන්ත විදුලි කප්පාදුවේ වෙනසක් - එක් එක් ප්‍රදේශ සදහා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද විදුලිය කපන අලුත්ම කාල සටහන මෙතනින් දැනගන්න..

අද විදුලිය කපන අලුත්ම කාල සටහන මෙතනින් දැනගන්න..

හෙට දින විදුලි කප්පාදුව සිදු වන්නේ මෙහෙමයි

හෙට දින විදුලි කප්පාදුව සිදු වන්නේ මෙහෙමයි

ශ‍්‍රී ලංකාවේ වාහන සිහිනය යතාර්ථයක් කරන්න යයි..තරුණ ඇමතිකෙනෙක් පෙරමුණ ගනී..

ශ‍්‍රී ලංකාවේ වාහන සිහිනය යතාර්ථයක් කරන්න යයි..තරුණ ඇමතිකෙනෙක් පෙරමුණ ගනී..

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

හෙට දින විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි

හෙට දින විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි

අද විදුලිය කපන කාලය හදිසියේම ඉහළ දමයි..

අද විදුලිය කපන කාලය හදිසියේම ඉහළ දමයි..

විදුලි කප්පාදුව ගැන අලුත්ම තීරණ මෙන්න..කොමිසමෙන් විශේෂ දැනුම් දීමක්..

විදුලි කප්පාදුව ගැන අලුත්ම තීරණ මෙන්න..කොමිසමෙන් විශේෂ දැනුම් දීමක්..

අද සහ හෙට රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද සහ හෙට රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)