විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට සුබ ආරංචියක්..!

විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට සුබ ආරංචියක්..!

අද දින රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දින රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

හැමෝම පුදුම කරමින් ලඟදීම වෙළඳපොලට එන ‘Apple සමාගමේ සුපිරි මෝටර් රථය මෙන්න..

හැමෝම පුදුම කරමින් ලඟදීම වෙළඳපොලට එන ‘Apple සමාගමේ සුපිරි මෝටර් රථය මෙන්න..

අද සිට විදුලි කපන වේලාව අඩු කරයි..නව කාල සටහන මෙතනින් දැනගන්න..

අද සිට විදුලි කපන වේලාව අඩු කරයි..නව කාල සටහන මෙතනින් දැනගන්න..

WhatsApp හරහා වීඩියෝ පොටෝ හුවමාරු කරන අයට විශේෂ පණිවිඩයක්..Screenshots සහ Screen Recording කරල ඉවරයි..

WhatsApp හරහා වීඩියෝ පොටෝ හුවමාරු කරන අයට විශේෂ පණිවිඩයක්..Screenshots සහ Screen Recording කරල ඉවරයි..

අද දින රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දින රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

විදුලි බිල නොගෙවූ නිසා ප්‍රධානතම රුපවාහිනී නාලිකාවක විදුලිය කපා දමයි

විදුලි බිල නොගෙවූ නිසා ප්‍රධානතම රුපවාහිනී නාලිකාවක විදුලිය කපා දමයි

ඔක්තෝබර් මස 18 සිට 21 වන දා දක්වා සිදු කරන විදුලි කප්පාදුව ගැන විශේෂ නිවේදනයක්

ඔක්තෝබර් මස 18 සිට 21 වන දා දක්වා සිදු කරන විදුලි කප්පාදුව ගැන විශේෂ නිවේදනයක්

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

නෙළුම් කුළුණෙන් වාර්තාගත මාසික ආදායමක්..හරියටම මාසයයි..

නෙළුම් කුළුණෙන් වාර්තාගත මාසික ආදායමක්..හරියටම මාසයයි..

විදුලි කප්පාදුව අඩු කෙරේ - අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

විදුලි කප්පාදුව අඩු කෙරේ - අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

ඉදිරි දින තුනෙහි විදුලි කප්පාදු කාල සටහන මෙන්න..

ඉදිරි දින තුනෙහි විදුලි කප්පාදු කාල සටහන මෙන්න..

සති අන්ත විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි..විශේෂ දැනුම්දීමක්..

සති අන්ත විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි..විශේෂ දැනුම්දීමක්..

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

Facebook ගිණුම් හිමියන්ට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් - ඉදිරි දින කිහිපයේ ගිණුම පරිහරණය කරන්නේ බලාගෙනයි..!

Facebook ගිණුම් හිමියන්ට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් - ඉදිරි දින කිහිපයේ ගිණුම පරිහරණය කරන්නේ බලාගෙනයි..!

සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන සැමට දැනුම් දීමක්..

සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන සැමට දැනුම් දීමක්..

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි - සියලු විස්තර මෙතනින් දැනගන්න.. (PHOTO)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි - සියලු විස්තර මෙතනින් දැනගන්න.. (PHOTO)

ඉදිරි දින හතරේ විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි - සිදුවන්නේ මෙහෙමයි..

ඉදිරි දින හතරේ විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි - සිදුවන්නේ මෙහෙමයි..

නෙළුම් කුළුණෙන් පහළට පනින්න මෙන්න සුපිරි අවස්ථාවක්..

නෙළුම් කුළුණෙන් පහළට පනින්න මෙන්න සුපිරි අවස්ථාවක්..

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

ප්‍රධාන මුදල් හුවමාරු ජාලයක් හැක්වෙයි..

ප්‍රධාන මුදල් හුවමාරු ජාලයක් හැක්වෙයි..

අද රටපුරාම විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද රටපුරාම විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

විදුලි බිල් ගාස්තු වල යලිත් වෙනසක්

විදුලි බිල් ගාස්තු වල යලිත් වෙනසක්