ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් 2023 විදුලි මිල සූත්‍රය සඳහා යෝජිත ගාස්තු ව්‍යුහය මෙන්න..

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් 2023 විදුලි මිල සූත්‍රය සඳහා යෝජිත ගාස්තු ව්‍යුහය මෙන්න..

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

හෙට සිට යළිත් ඇරඹෙන විදුලි කප්පාදුව ගැන දැනුම්දීමක්..

හෙට සිට යළිත් ඇරඹෙන විදුලි කප්පාදුව ගැන දැනුම්දීමක්..

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

විදුලි බිල සියයට 2000 වැඩි කරයි - මහජන උපයෝගිතා කොමිසම

විදුලි බිල සියයට 2000 වැඩි කරයි - මහජන උපයෝගිතා කොමිසම

ජනවාරි සිට වැඩි කරන විදුලි බිලේ, එක් එක් ඒකක සඳහා යෝජනා කර ඇති ගාස්තු මෙන්න..

ජනවාරි සිට වැඩි කරන විදුලි බිලේ, එක් එක් ඒකක සඳහා යෝජනා කර ඇති ගාස්තු මෙන්න..

පරණ අවුරුද්දක අවසාන දින සහ අලුත් අවුරුද්දක ආරම්භ දින විදුලි කප්පාදුව ගැන විශේෂ නිවේදනයක්..

පරණ අවුරුද්දක අවසාන දින සහ අලුත් අවුරුද්දක ආරම්භ දින විදුලි කප්පාදුව ගැන විශේෂ නිවේදනයක්..

ඉදිරි දින තුනේ විදුලි කප්පාදුව සිදුවන හැටි..

ඉදිරි දින තුනේ විදුලි කප්පාදුව සිදුවන හැටි..

නව වසරේ විදුලි කප්පාදුව ගැන රටටම සුබ ආරංචියක්..31යි පළවෙනිදයි වෙන දේ මෙන්න..

නව වසරේ විදුලි කප්පාදුව ගැන රටටම සුබ ආරංචියක්..31යි පළවෙනිදයි වෙන දේ මෙන්න..

තව දවස් 02කින් දුරකථන වර්ග 49 ක WhatsApp නැති වෙයි..එම දුරකථන වර්ග මෙන්න..

තව දවස් 02කින් දුරකථන වර්ග 49 ක WhatsApp නැති වෙයි..එම දුරකථන වර්ග මෙන්න..

31 ඉඳලා ජංගම දුරකථන 49කට WhatsApp අත්හිටුවයි.එම දුරකථන වර්ග මෙන්න .

31 ඉඳලා ජංගම දුරකථන 49කට WhatsApp අත්හිටුවයි.එම දුරකථන වර්ග මෙන්න .

අද දිවයින පුරාම විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි..

අද දිවයින පුරාම විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි..

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි - දෙසැම්බර් 24 සිට 26 දක්වාත් තීරණයක්..

අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි - දෙසැම්බර් 24 සිට 26 දක්වාත් තීරණයක්..

අදත් දිවා රාත්‍රී දෙකේම රට පුරා විදුලිය කපයි..කාල සටහන මෙන්න..

අදත් දිවා රාත්‍රී දෙකේම රට පුරා විදුලිය කපයි..කාල සටහන මෙන්න..

වට්සැප් භාවිතා කරන අයට ඉතාමත් වටිනා සුබ ආරංචියක්..මේ දේ ඔබත් කරල බලන්න.

වට්සැප් භාවිතා කරන අයට ඉතාමත් වටිනා සුබ ආරංචියක්..මේ දේ ඔබත් කරල බලන්න.

විදුලි බිල්පත් online ගෙවීම තාවකාලිකව නැවතේ - හේතුව මෙන්න..

විදුලි බිල්පත් online ගෙවීම තාවකාලිකව නැවතේ - හේතුව මෙන්න..

විදුලි බිල යලිත් ඉහලට..! - බලශක්ති ඇමතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්..

විදුලි බිල යලිත් ඉහලට..! - බලශක්ති ඇමතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්..

පැය 10ක විදුලි කප්පාදුව ගැන බලශක්ති අමාත්‍යවරයාගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්.

පැය 10ක විදුලි කප්පාදුව ගැන බලශක්ති අමාත්‍යවරයාගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්.

විදුලි කප්පාදුව ගැන මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙන් දැනුම්දීමක්..පැය 10ක් අඳුරේ ඉන්න වෙයි?..

විදුලි කප්පාදුව ගැන මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙන් දැනුම්දීමක්..පැය 10ක් අඳුරේ ඉන්න වෙයි?..

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTO)

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTO)

පැය 10ක විදුලි කප්පාදුවක්..? භයානක අනතුරු ඇගවීමක්..

පැය 10ක විදුලි කප්පාදුවක්..? භයානක අනතුරු ඇගවීමක්..

ජංගම දුරකථන ඇතුලු විශාල උපකරණ ප්‍රමාණයකට නැතිවම බැරි චිප් එක.. ලොව ප්‍රබල රට වලටත් අභියෝගයක් වෙයි(VIDEO).

ජංගම දුරකථන ඇතුලු විශාල උපකරණ ප්‍රමාණයකට නැතිවම බැරි චිප් එක.. ලොව ප්‍රබල රට වලටත් අභියෝගයක් වෙයි(VIDEO).

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTOS)

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTOS)

වසර 25කට පසු Google වෙනස් කළ ලෝක කුසලානය..

වසර 25කට පසු Google වෙනස් කළ ලෝක කුසලානය..

ඉදිරි දින තුනේ විදුලි කප්පාදුව සිදුවන හැටි..

ඉදිරි දින තුනේ විදුලි කප්පාදුව සිදුවන හැටි..