සති අන්තයේ වෙනස් වුන විදුලි කප්පාදුව - සදුදා ගැනත් විශේෂ දැනුම්දීමක්..

සති අන්තයේ වෙනස් වුන විදුලි කප්පාදුව - සදුදා ගැනත් විශේෂ දැනුම්දීමක්..

සති අන්ත විදුලි කප්පාදුවෙහි වෙනසක්

සති අන්ත විදුලි කප්පාදුවෙහි වෙනසක්

අද දින රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දින රටපුරා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

ලංකාව තුළ වාහන භාවිතය සම්බන්ධයෙන් මාර්ගෝපදේශ මාලාවක්

ලංකාව තුළ වාහන භාවිතය සම්බන්ධයෙන් මාර්ගෝපදේශ මාලාවක්

අද රට පුරා විදුලි කප්පාදුව සිදු කරන කාලසටහන මෙන්න..

අද රට පුරා විදුලි කප්පාදුව සිදු කරන කාලසටහන මෙන්න..

ෆේස්බුක්, ඉන්ස්ටග්‍රෑම් සහ වට්ස්ඇප් ඉතිහාසයේ අසීරුතම තීරණයක් ගනී...

ෆේස්බුක්, ඉන්ස්ටග්‍රෑම් සහ වට්ස්ඇප් ඉතිහාසයේ අසීරුතම තීරණයක් ගනී...

අද දින රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දින රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අලුත් මාසයක සති අන්තයේ වෙනස් වුන විදුලි කප්පාදුව.. (PHOTOS)

අලුත් මාසයක සති අන්තයේ වෙනස් වුන විදුලි කප්පාදුව.. (PHOTOS)

සේවකයින් විශාල පිරිසකට අදින් රැකියාව අහිමි වෙයි..! අද රාත්‍රී 9ට විශේෂ ඊමේල් පණිවිඩයක්, කාර්යාලත් තාවකාලිකව වසයි..

සේවකයින් විශාල පිරිසකට අදින් රැකියාව අහිමි වෙයි..! අද රාත්‍රී 9ට විශේෂ ඊමේල් පණිවිඩයක්, කාර්යාලත් තාවකාලිකව වසයි..

දීර්ඝ සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි - 5වනදා සිට 8වනදා දක්වා විදුලි කප්පාදු කාලසටහන මෙතනින්...

දීර්ඝ සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදුව වෙනස් වෙයි - 5වනදා සිට 8වනදා දක්වා විදුලි කප්පාදු කාලසටහන මෙතනින්...

අද රටපුරාම විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද රටපුරාම විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

රත්‍රං සොයා නාසා "16 සිහී " තරණයට සැරසෙයි.

රත්‍රං සොයා නාසා "16 සිහී " තරණයට සැරසෙයි.

අද රට පුරා දිවා රාත්‍රී දෙකේම විදුලිය කපන වෙලාව මෙන්න..

අද රට පුරා දිවා රාත්‍රී දෙකේම විදුලිය කපන වෙලාව මෙන්න..

ට්විටර් පාවිච්චි කරන අයට මෙන්න විශේෂ දැනුම්දීමක්..සල්ලි උපයන්න කරපු වැඩක්..

ට්විටර් පාවිච්චි කරන අයට මෙන්න විශේෂ දැනුම්දීමක්..සල්ලි උපයන්න කරපු වැඩක්..

මසකට ලක්ෂ 12ක පඩියක් දෙන මෙන්න සුපිරිම රැකියාවක්..කැමති අය අද ම අයදුම් කරන්න..

මසකට ලක්ෂ 12ක පඩියක් දෙන මෙන්න සුපිරිම රැකියාවක්..කැමති අය අද ම අයදුම් කරන්න..

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

ඉන්ස්ට්‍රග්‍රෑම් භාවිතා කරන අයට විශේෂ දැනුම් දීමක්..මේදේ කරන්න එපා..

ඉන්ස්ට්‍රග්‍රෑම් භාවිතා කරන අයට විශේෂ දැනුම් දීමක්..මේදේ කරන්න එපා..

අලුත් මාසයක ආරම්භයක් - අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

අලුත් මාසයක ආරම්භයක් - අද දිනට විශේෂිතව රටපුරා විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTOS)

නොවැම්බර් 1 වනදා සිට 4 වනදා දක්වා, විදුලි කප්පාදු සිදු වන්නේ මෙහෙමයි..

නොවැම්බර් 1 වනදා සිට 4 වනදා දක්වා, විදුලි කප්පාදු සිදු වන්නේ මෙහෙමයි..

තව මාස 06කින් Facebook එකෙන් අවසන් ගමන් යන දේ මෙන්න.. Tik Tok නිසා වෙච්ච දෙයක්..

තව මාස 06කින් Facebook එකෙන් අවසන් ගමන් යන දේ මෙන්න.. Tik Tok නිසා වෙච්ච දෙයක්..

ජංගම දුරකථන චාර්ජ් කිරීමේදී මේ වැරදි කරනවද..? දැනගත යුතුමදේ

ජංගම දුරකථන චාර්ජ් කිරීමේදී මේ වැරදි කරනවද..? දැනගත යුතුමදේ

Facebook භාවිතා කරන අයට රතු එළියක්.. තරුණියකට සිදුවූ අදහාගත නොහැකිදේ.. ඔයාටත් මේදේ සිදුවුනා ද?.

Facebook භාවිතා කරන අයට රතු එළියක්.. තරුණියකට සිදුවූ අදහාගත නොහැකිදේ.. ඔයාටත් මේදේ සිදුවුනා ද?.