අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිමක්..

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිමක්..

දවසේ කාළගුණය - ඉදිරි දින කිහිපය ගැනත් නිවේදනයක්..

දවසේ කාළගුණය - ඉදිරි දින කිහිපය ගැනත් නිවේදනයක්..

වැසි තත්ත්වය ගැන දැනුම්දීමක්

වැසි තත්ත්වය ගැන දැනුම්දීමක්

වැසි තත්ත්වය ගැන දැනුම්දීමක්

වැසි තත්ත්වය ගැන දැනුම්දීමක්

යළිත් කාළගුණය වෙනස් වෙයි - විශේෂ දැනුම්දීමක්..!

යළිත් කාළගුණය වෙනස් වෙයි - විශේෂ දැනුම්දීමක්..!

අද දවසේ කාළගුණය..

අද දවසේ කාළගුණය..

දවසේ කාළගුණය - නුවරඑළියට මල්තුහින තත්ත්වයක්..

දවසේ කාළගුණය - නුවරඑළියට මල්තුහින තත්ත්වයක්..

අද දිවයිනේ කාළගුණය..

අද දිවයිනේ කාළගුණය..

වෙනස් වුන කාළගුණය - ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් ද..

වෙනස් වුන කාළගුණය - ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් ද..

දවසේ කාළගුණය - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්..

දවසේ කාළගුණය - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්..

මහනුවර ජලයෙන් යටවීම පිටුපස තිබෙන කාරණයක් ගැන නගරාධිපතිගෙන් ප්‍රකාශයක්

මහනුවර ජලයෙන් යටවීම පිටුපස තිබෙන කාරණයක් ගැන නගරාධිපතිගෙන් ප්‍රකාශයක්

ජනතාවට සැලකිලිමත් වන්නැයි කාලගුණයෙන් දැනුම්දීමක්..!

ජනතාවට සැලකිලිමත් වන්නැයි කාලගුණයෙන් දැනුම්දීමක්..!

කාළගුණයේ වෙනසක් - කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්..

කාළගුණයේ වෙනසක් - කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්..

ගොවිපොළකට අකුණු සැර වැදී සතුන් රැසකට දිවි අහිමිවෙයි..

ගොවිපොළකට අකුණු සැර වැදී සතුන් රැසකට දිවි අහිමිවෙයි..

පවතින වර්ෂාවත් සමග දිස්ත්‍රික්ක හතරකට ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් අවදානම් නිවේදනයක්..

පවතින වර්ෂාවත් සමග දිස්ත්‍රික්ක හතරකට ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් අවදානම් නිවේදනයක්..

කාලගුණය වෙනස් වෙයි - අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..

කාලගුණය වෙනස් වෙයි - අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..

ඉදිරි පැය 48 කාළගුණයේ වෙනසක් - කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි..

ඉදිරි පැය 48 කාළගුණයේ වෙනසක් - කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි..

පීඩන අවපාතය රට තුළට ඇතුළු වන ලකුණු - ඉදිරි පැය 48 ගැන කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

පීඩන අවපාතය රට තුළට ඇතුළු වන ලකුණු - ඉදිරි පැය 48 ගැන කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

24 සහ 25 දෙදින කාලගුණයේ වෙනස ගැන කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්.

24 සහ 25 දෙදින කාලගුණයේ වෙනස ගැන කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්.

පීඩන අවපාතයක් - ඉදිරි දින 2ක ගැන කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

පීඩන අවපාතයක් - ඉදිරි දින 2ක ගැන කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

පළාත් රැසකට වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් - කාලගුණයෙන් දැනුම්දීමක්..

පළාත් රැසකට වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් - කාලගුණයෙන් දැනුම්දීමක්..

ජලාශයක වාන් දොරටු විවර කරයි - ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීමක්..

ජලාශයක වාන් දොරටු විවර කරයි - ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීමක්..

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

කාළගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉදිරි පැය කිහිපය ගැන නිවේදනයක්..

කාළගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉදිරි පැය කිහිපය ගැන නිවේදනයක්..

කාලගුණයේ වෙනසක් - කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි..

කාලගුණයේ වෙනසක් - කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි..