අධික වර්ෂාවත් සමග චණ්ඩ වූ දිය ඇල්ල..(VIDEO)

අධික වර්ෂාවත් සමග චණ්ඩ වූ දිය ඇල්ල..(VIDEO)

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..

ජපානයේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

ජපානයේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

ප්‍රදේශ රැසක් සදහා ගංවතුර ඇතිවීමේ අනතුරු නිවේදන නිකුත් කෙරේ..! (VIDEO)

ප්‍රදේශ රැසක් සදහා ගංවතුර ඇතිවීමේ අනතුරු නිවේදන නිකුත් කෙරේ..! (VIDEO)

දිස්ත්‍රික්ක තුනකට නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම්..

දිස්ත්‍රික්ක තුනකට නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම්..

ප්‍රදේශ රැසකට තවදුරටත් වැසි - අද කාළගුණය..

ප්‍රදේශ රැසකට තවදුරටත් වැසි - අද කාළගුණය..

ඉදිරි පැය 24 සදහා කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

ඉදිරි පැය 24 සදහා කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

ප්‍රභල අකුණු ගැන කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..

ප්‍රභල අකුණු ගැන කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..

කාලගුණයෙන් අනතුරු ඇගවීමක්..

කාලගුණයෙන් අනතුරු ඇගවීමක්..

කාළගුණයෙන් මුහුද ගැන අනතුරු ඇඟවීමක්..

කාළගුණයෙන් මුහුද ගැන අනතුරු ඇඟවීමක්..

ඉදිරි පැය 24සදහා කාලගුණයෙන් අනතුරු ඇගවීම් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ

ඉදිරි පැය 24සදහා කාලගුණයෙන් අනතුරු ඇගවීම් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ

ඇල්ල රක්ෂිතයේ තවත් ගින්නක් (VIDEO)

ඇල්ල රක්ෂිතයේ තවත් ගින්නක් (VIDEO)

දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නායයෑමේ අනතුරු අඟවයි..

දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නායයෑමේ අනතුරු අඟවයි..

අවදානමක්.. මේ ප්‍රදේශ  වල අය අවදානයෙන් සිටින්න...

අවදානමක්.. මේ ප්‍රදේශ වල අය අවදානයෙන් සිටින්න...

ඉදිරි පැය 24සදහා ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ හදිසි නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ - ප්‍රදේශ මෙන්න

ඉදිරි පැය 24සදහා ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ හදිසි නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ - ප්‍රදේශ මෙන්න

අධික වර්ෂා තත්ත්වය හේතුවෙන් ජනතාවට විශේෂ දැනුම්දීමක්..

අධික වර්ෂා තත්ත්වය හේතුවෙන් ජනතාවට විශේෂ දැනුම්දීමක්..

ප්‍රදේශ කිහිපයකට රතු නිවේදන නිකුත් කෙරේ..!

ප්‍රදේශ කිහිපයකට රතු නිවේදන නිකුත් කෙරේ..!

දවසේ කාළගුණය සම්බන්ධයෙන් කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්..

දවසේ කාළගුණය සම්බන්ධයෙන් කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්..

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කරයි..

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කරයි..

ගෝනුන්ගේ සිරුරු රැසක් නානුඔයේ පාවෙයි

ගෝනුන්ගේ සිරුරු රැසක් නානුඔයේ පාවෙයි

දිස්ත්‍රික් 5ක් සඳහා අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ

දිස්ත්‍රික් 5ක් සඳහා අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ජනතාවට විශේෂ නිවේදනයක්..

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ජනතාවට විශේෂ නිවේදනයක්..

ඔබත් පරිස්සමෙන් රට තුළ කාලගුණයෙන්  අවදානම් සහගත තත්ත්වයක්... (ViDEO )

ඔබත් පරිස්සමෙන් රට තුළ කාලගුණයෙන් අවදානම් සහගත තත්ත්වයක්... (ViDEO )

දිස්ත්‍රික්ක 07ක් සඳහා අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක්..!

දිස්ත්‍රික්ක 07ක් සඳහා අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක්..!