අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්.

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්.

අද දවසේ කාළගුණ තත්ත්වය ගැන දැනුම්දීමක්..!

අද දවසේ කාළගුණ තත්ත්වය ගැන දැනුම්දීමක්..!

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්..

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්..

කාලගුණයෙන් අවවාධාත්මක හදිසි නිවේදනයක්..!

කාලගුණයෙන් අවවාධාත්මක හදිසි නිවේදනයක්..!

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක්..

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක්..

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්..

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්..

ඉදිරි පැය 36 සඳහා කාලගුණයෙන් නිවේදනයක්..

ඉදිරි පැය 36 සඳහා කාලගුණයෙන් නිවේදනයක්..

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක්..

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක්..

මෙරට කුරුලු විශේෂ 81 ක් ගැන භයානක හෙළිදරව්වක්

මෙරට කුරුලු විශේෂ 81 ක් ගැන භයානක හෙළිදරව්වක්

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිමක්..

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිමක්..

ලොව ලොකුම මැඩියා ලොකුම සොයා ගැනේ - (PHOTOS)

ලොව ලොකුම මැඩියා ලොකුම සොයා ගැනේ - (PHOTOS)

අද දින කාලගුණික තත්ත්වය මෙන්න...

අද දින කාලගුණික තත්ත්වය මෙන්න...

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටිමක්..

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටිමක්..

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්..

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්..

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිමක්..

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිමක්..

දවසේ කාළගුණය - ඉදිරි දින කිහිපය ගැනත් නිවේදනයක්..

දවසේ කාළගුණය - ඉදිරි දින කිහිපය ගැනත් නිවේදනයක්..

වැසි තත්ත්වය ගැන දැනුම්දීමක්

වැසි තත්ත්වය ගැන දැනුම්දීමක්

වැසි තත්ත්වය ගැන දැනුම්දීමක්

වැසි තත්ත්වය ගැන දැනුම්දීමක්

යළිත් කාළගුණය වෙනස් වෙයි - විශේෂ දැනුම්දීමක්..!

යළිත් කාළගුණය වෙනස් වෙයි - විශේෂ දැනුම්දීමක්..!

අද දවසේ කාළගුණය..

අද දවසේ කාළගුණය..

දවසේ කාළගුණය - නුවරඑළියට මල්තුහින තත්ත්වයක්..

දවසේ කාළගුණය - නුවරඑළියට මල්තුහින තත්ත්වයක්..

අද දිවයිනේ කාළගුණය..

අද දිවයිනේ කාළගුණය..

වෙනස් වුන කාළගුණය - ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් ද..

වෙනස් වුන කාළගුණය - ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් ද..

දවසේ කාළගුණය - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්..

දවසේ කාළගුණය - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්..

මහනුවර ජලයෙන් යටවීම පිටුපස තිබෙන කාරණයක් ගැන නගරාධිපතිගෙන් ප්‍රකාශයක්

මහනුවර ජලයෙන් යටවීම පිටුපස තිබෙන කාරණයක් ගැන නගරාධිපතිගෙන් ප්‍රකාශයක්