දිස්ත්‍රික්ක 7ක් දැඩි අවධානමක - වායු දූෂණයේ නවතම තත්ත්වය මෙන්න..

දිස්ත්‍රික්ක 7ක් දැඩි අවධානමක - වායු දූෂණයේ නවතම තත්ත්වය මෙන්න..

ගිනිකන්දක භූකම්පනයක්..

ගිනිකන්දක භූකම්පනයක්..

ශීත කාලගුණික තත්ත්වය ගැන නවතම දැනුම්දීම..

ශීත කාලගුණික තත්ත්වය ගැන නවතම දැනුම්දීම..

අද පස්වරුව වනවිට වෙනස් වූ වායු දූෂණ ප්‍රදේශ - කොළඹ අඩුවෙයි..වෙනත් දිස්ත්‍රික්ක දෙකක් පෙරමුණට..!

අද පස්වරුව වනවිට වෙනස් වූ වායු දූෂණ ප්‍රදේශ - කොළඹ අඩුවෙයි..වෙනත් දිස්ත්‍රික්ක දෙකක් පෙරමුණට..!

මැන්ඩවුස් දිවයිනෙන් බැහැර වෙයි - දිවයිනේ අද කාළගුණික තත්ත්වය..

මැන්ඩවුස් දිවයිනෙන් බැහැර වෙයි - දිවයිනේ අද කාළගුණික තත්ත්වය..

ඉදිරි පැය කිහිපය සඳහා කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

ඉදිරි පැය කිහිපය සඳහා කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..! අධික වැසි හා සුළි කුණාටු තත්වයක්..

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..! අධික වැසි හා සුළි කුණාටු තත්වයක්..

සුළි කුණාටුවක් ගැන කාලගුණයෙන් දැඩි අනතුරු ඇගවීමක්..!

සුළි කුණාටුවක් ගැන කාලගුණයෙන් දැඩි අනතුරු ඇගවීමක්..!

ඉදිරි පැය කිහිපය සඳහා කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

ඉදිරි පැය කිහිපය සඳහා කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

කාළගුණයෙන් හදිසියේම රතු නිවේදනයක්.

කාළගුණයෙන් හදිසියේම රතු නිවේදනයක්.

ලොව ලොකුම රන් මාළුවා සොයාගැනේ.. (VIDEO)

ලොව ලොකුම රන් මාළුවා සොයාගැනේ.. (VIDEO)

ප්‍රබල භූකම්පනයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව තවත් ඉහළට..! (VIDEO)

ප්‍රබල භූකම්පනයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව තවත් ඉහළට..! (VIDEO)

ඉන්දුනීසියාවේ තවත් ප්‍රබල භූ කම්පනයක්..!

ඉන්දුනීසියාවේ තවත් ප්‍රබල භූ කම්පනයක්..!

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..! ධීවරයින්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්..

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..! ධීවරයින්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්..

සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම ගැන කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නව නිවේදනයක්..!

සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම ගැන කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නව නිවේදනයක්..!

ප්‍රබල භූ කම්පනයක් ..! සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානයෙන් හදිසි නිවේදනයක්

ප්‍රබල භූ කම්පනයක් ..! සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානයෙන් හදිසි නිවේදනයක්

වැසි තත්ත්වයේ වෙනසක්

වැසි තත්ත්වයේ වෙනසක්

හෙට සිට කාලගුණයේ වෙනසක්..

හෙට සිට කාලගුණයේ වෙනසක්..

ඉදිරි පැය 48 සඳහා කාලගුණයෙන් අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක්..

ඉදිරි පැය 48 සඳහා කාලගුණයෙන් අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක්..

දිස්ත්‍රික්ක 7කට නායයෑමේ රතු නිවේදන..

දිස්ත්‍රික්ක 7කට නායයෑමේ රතු නිවේදන..

නාය යෑම් අවදානම තවත් වැඩිවෙයි.. දිස්ත්‍රික්ක 7කට අනතුරු ඇගවීම්

නාය යෑම් අවදානම තවත් වැඩිවෙයි.. දිස්ත්‍රික්ක 7කට අනතුරු ඇගවීම්

ප්‍රදේශ රැසකට නාය යෑම් අනතුරු ඇගවීම්..

ප්‍රදේශ රැසකට නාය යෑම් අනතුරු ඇගවීම්..

යාපනේ ටොනාඩෝ තත්වයක්..? වීඩියෝ සහිතයි( VIDEO)

යාපනේ ටොනාඩෝ තත්වයක්..? වීඩියෝ සහිතයි( VIDEO)

ඉදිරි පැය 36 සඳහා කාලගුණයෙන් අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක්..

ඉදිරි පැය 36 සඳහා කාලගුණයෙන් අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක්..

හදිසියේම මෙරට මුහුදක පැහැය වෙනස් වෙයි..(PHOTOS)

හදිසියේම මෙරට මුහුදක පැහැය වෙනස් වෙයි..(PHOTOS)