මෙරට මුහුදු ප්‍රදේශයේ භූ චලනයක්..!

මෙරට මුහුදු ප්‍රදේශයේ භූ චලනයක්..!

වසර 70කට පසු අසල්වැසි රටේ සිදුවූ අපූරු උපත...

වසර 70කට පසු අසල්වැසි රටේ සිදුවූ අපූරු උපත...

ජිවිත 26ක් බිළිගත් බිහිසුණු කුණාටුව..!

ජිවිත 26ක් බිළිගත් බිහිසුණු කුණාටුව..!

ටොනාඩෝ සුළි කුණාටුවකින් පුද්ගලයන් 23ක් මරුට

ටොනාඩෝ සුළි කුණාටුවකින් පුද්ගලයන් 23ක් මරුට

තුර්කියේ භූ කම්පා හානිය ඩොලර් බිලියන 104ක්

තුර්කියේ භූ කම්පා හානිය ඩොලර් බිලියන 104ක්

ලංකාව පිහිටි ඉන්දු - ඔස්ට්‍රේලියානු තැටියේ සිදුවන භූකම්පන ගැන ජනතාවට විශේෂ දැනුම්දීමක්..!

ලංකාව පිහිටි ඉන්දු - ඔස්ට්‍රේලියානු තැටියේ සිදුවන භූකම්පන ගැන ජනතාවට විශේෂ දැනුම්දීමක්..!

දිස්ත්‍රික්ක දෙකකට නායයෑමේ අනතුරු නිකුත් කෙරේ

දිස්ත්‍රික්ක දෙකකට නායයෑමේ අනතුරු නිකුත් කෙරේ

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකම වායු තත්ත්වය අහිතකර අතට - අද වායු මට්ටම් මෙන්න

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකම වායු තත්ත්වය අහිතකර අතට - අද වායු මට්ටම් මෙන්න

ඉදිරි පැය 36 ගැන කාලගුණයෙන් දැනුම්දීමක්..

ඉදිරි පැය 36 ගැන කාලගුණයෙන් දැනුම්දීමක්..

ලංකාවේ කිකිළියක් අමුතු බිත්තරයක් දමයි - (PHOTO)

ලංකාවේ කිකිළියක් අමුතු බිත්තරයක් දමයි - (PHOTO)

ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දූපත් වල ප්‍රභල භූ කම්පනයක්..!

ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දූපත් වල ප්‍රභල භූ කම්පනයක්..!

දිවයිනේ වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩි වීමක්

දිවයිනේ වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩි වීමක්

දිස්ත්‍රික්ක 6ක් සඳහා කාලගුණයෙන් අවවධාත්මක නිවේදනයක්..!

දිස්ත්‍රික්ක 6ක් සඳහා කාලගුණයෙන් අවවධාත්මක නිවේදනයක්..!

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්..!

අද රාත්‍රී කාලගුණය ගැන දැනුම්දීමක්...

අද රාත්‍රී කාලගුණය ගැන දැනුම්දීමක්...

හදිසියේම වෙරළට ආ අමුත්තන් ..

හදිසියේම වෙරළට ආ අමුත්තන් ..

භූ චලන ගැන සොයන්න හදිසියේම පිරිසක් පිටත්ව යයි - දිගින් දිගට සිදුවන භූ චලන ගැන හෙළිදරව්වක්..!

භූ චලන ගැන සොයන්න හදිසියේම පිරිසක් පිටත්ව යයි - දිගින් දිගට සිදුවන භූ චලන ගැන හෙළිදරව්වක්..!

අද මෙරට සෙලවූ භූ කම්පනය ගැන අනාවරණයක්..

අද මෙරට සෙලවූ භූ කම්පනය ගැන අනාවරණයක්..

සූර්යයාගේ කොටසක් වෙන්ව යයි - විද්‍යාඥයින්ගේ දැඩි අවධානය..

සූර්යයාගේ කොටසක් වෙන්ව යයි - විද්‍යාඥයින්ගේ දැඩි අවධානය..

අද දවසේ කාළගුණ අනාවැකිය මෙන්න..

අද දවසේ කාළගුණ අනාවැකිය මෙන්න..

අද කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්.

අද කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්.

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්.

අද දවසේ කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්.

අද කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්..

අද කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්..

අද කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්.

අද කාළගුණය - කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක්.