දිවයින පුරා මත්පැන් අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගනී..

දිවයින පුරා මත්පැන් අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගනී..

අද දින රන් මිලෙහි යළි වෙනසක්.

අද දින රන් මිලෙහි යළි වෙනසක්.

වාහන ගන්න ඉන්න අයට සුබ ආරංචියක්.!! එකවරම සිදුවූ දේ මෙන්න.

වාහන ගන්න ඉන්න අයට සුබ ආරංචියක්.!! එකවරම සිදුවූ දේ මෙන්න.

වාහන මිල වේගයෙන් පහල බසී

වාහන මිල වේගයෙන් පහල බසී

අද දින ශ්‍රී ලංකා තුළ රන් මිල.

අද දින ශ්‍රී ලංකා තුළ රන් මිල.

බිත්තර මිල යළිත් ඉහලට..? පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් දැනුම්දීමක් .

බිත්තර මිල යළිත් ඉහලට..? පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් දැනුම්දීමක් .

මෙරට ආර්ථිකය ගැන මහ බැංකුවේ ස්ථාවරය..

මෙරට ආර්ථිකය ගැන මහ බැංකුවේ ස්ථාවරය..

අද ඩොලරයට ලැබුණ විශේෂ වටිනාකම.. (PHOTO)

අද ඩොලරයට ලැබුණ විශේෂ වටිනාකම.. (PHOTO)

රන් මිල අද යළි වෙනස් වෙයි.

රන් මිල අද යළි වෙනස් වෙයි.

ඉදිරි මාස තුනේ භාණ්ඩ මිලට වෙන දේ මෙන්න..

ඉදිරි මාස තුනේ භාණ්ඩ මිලට වෙන දේ මෙන්න..

අද ඩොලරයට ලැබුණ විශේෂ වටිනාකම.. (PHOTO)

අද ඩොලරයට ලැබුණ විශේෂ වටිනාකම.. (PHOTO)

වාසනා චක්‍රයට අනුව මීළඟ කෝටිපතියා හඳුනාගන්න.

වාසනා චක්‍රයට අනුව මීළඟ කෝටිපතියා හඳුනාගන්න.

රන් මිල යළි වැඩිවෙයි. මිල ගණන් මෙන්න.

රන් මිල යළි වැඩිවෙයි. මිල ගණන් මෙන්න.

භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම ගැන පාරිභෝගික අධිකාරිය කියන දේ..

භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම ගැන පාරිභෝගික අධිකාරිය කියන දේ..

මත්පැන් අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් රතු එළියක්..

මත්පැන් අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් රතු එළියක්..

ඉදිරි සති කිහිපයේ බිත්තර මිලට වෙදේ මෙන්න..කුකුල් මසුත් මිල යයි?.

ඉදිරි සති කිහිපයේ බිත්තර මිලට වෙදේ මෙන්න..කුකුල් මසුත් මිල යයි?.

මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන වලට අදාල දෙයක් වැඩිකරයි...QR කේතය වෙනස් වෙයි.

මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන වලට අදාල දෙයක් වැඩිකරයි...QR කේතය වෙනස් වෙයි.

දෙසැම්බර් යළිත් ගෑස් මිල ඉහලට - ලිට්‍රෝ සභාපති කියයි

දෙසැම්බර් යළිත් ගෑස් මිල ඉහලට - ලිට්‍රෝ සභාපති කියයි

බොරතෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

බොරතෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

මෙරට රන් මිල යළි පහළ බසී..අද සටහන් වූ මිල මෙන්න..

මෙරට රන් මිල යළි පහළ බසී..අද සටහන් වූ මිල මෙන්න..

ගෑස් මිල ඉහළට?..

ගෑස් මිල ඉහළට?..

ඉන්ධන මිල ප්‍රශ්නයක් වෙයි..රටපුරා ඉන්ධන පිරවුම්හල් වලට සිදුවූ දේ..

ඉන්ධන මිල ප්‍රශ්නයක් වෙයි..රටපුරා ඉන්ධන පිරවුම්හල් වලට සිදුවූ දේ..

මහබැංකු අධිපති වෙත ආ පැමිණිල්ල..

මහබැංකු අධිපති වෙත ආ පැමිණිල්ල..

අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙහෙමයි.

අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙහෙමයි.

යළි ඇති වූ දිගු තෙල් පෝලිම් - එය අවසන් වන දිනය ගැන දැනුම්දීමක්?..

යළි ඇති වූ දිගු තෙල් පෝලිම් - එය අවසන් වන දිනය ගැන දැනුම්දීමක්?..