අද දිනයේ රන් මිල උච්චාවචනය වෙයි.

අද දිනයේ රන් මිල උච්චාවචනය වෙයි.

වාහන අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් අලුත්ම ආරංචිය මෙන්න..

වාහන අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් අලුත්ම ආරංචිය මෙන්න..

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

ව්‍යාජ රන් ජාවාරම..

ව්‍යාජ රන් ජාවාරම..

අද දින රන් මිල සටහන් වූ ආකාරය.

අද දින රන් මිල සටහන් වූ ආකාරය.

තෙල් මිල හදිසියේම පහල යයි..

තෙල් මිල හදිසියේම පහල යයි..

අදත් රන් මිල පහළට. අඩු වූ මිල ගණන් මෙන්න.

අදත් රන් මිල පහළට. අඩු වූ මිල ගණන් මෙන්න.

ෆොටෝ කොපි ගාස්තු ඉහළට - මිල ගණන් මෙන්න

ෆොටෝ කොපි ගාස්තු ඉහළට - මිල ගණන් මෙන්න

පසුගිය දින වලට සාපේක්ෂව අද දින රන් මිල තවත් පහළට.

පසුගිය දින වලට සාපේක්ෂව අද දින රන් මිල තවත් පහළට.

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කිහිපයක මිල අඩු කරයි..

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කිහිපයක මිල අඩු කරයි..

අද රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

අද රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

ඉන්ධන ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සිදුවූ දේ මෙන්න..

ඉන්ධන ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සිදුවූ දේ මෙන්න..

මට තවම අවුරුදු 20යි, නමුත් දැන්මම මට අම්මා කෙනෙක් වෙන්න සිදු වෙලා-ජනප්‍රිය නිලි වගීෂා (PHOTOS )

මට තවම අවුරුදු 20යි, නමුත් දැන්මම මට අම්මා කෙනෙක් වෙන්න සිදු වෙලා-ජනප්‍රිය නිලි වගීෂා (PHOTOS )

අද රන් මිල තවත් පහළට.

අද රන් මිල තවත් පහළට.

උද්ධමනය පාලනය කිරීමට යාමෙන් තෙල් මිල හදිසියේම අඩු වෙයි..

උද්ධමනය පාලනය කිරීමට යාමෙන් තෙල් මිල හදිසියේම අඩු වෙයි..

අද දින රන් මිල පහළට. වෙනස් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

අද දින රන් මිල පහළට. වෙනස් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

තෙල් මිලෙහි සුළු වෙනසක්.

තෙල් මිලෙහි සුළු වෙනසක්.

අද දින රන් මිල සටහන් වූ ආකාරය.

අද දින රන් මිල සටහන් වූ ආකාරය.

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

විදෙස් ප්‍රේෂණ ගැන මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්.

විදෙස් ප්‍රේෂණ ගැන මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්.

අද දින රන් මිලෙහි පහළ යෑමක්..සිදුවූ වෙනස මෙන්න.

අද දින රන් මිලෙහි පහළ යෑමක්..සිදුවූ වෙනස මෙන්න.

බැංකුවෙන් සල්ලි ගනිද්දි සල්ලි කැපෙන හැටි ඔබ දැනුවත් ද? මේ ගැන දැන්ම දැනගන්න..

බැංකුවෙන් සල්ලි ගනිද්දි සල්ලි කැපෙන හැටි ඔබ දැනුවත් ද? මේ ගැන දැන්ම දැනගන්න..

සතොසෙන් තවත් වාසියක් - සහල් ඇතුළු භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහළට..!

සතොසෙන් තවත් වාසියක් - සහල් ඇතුළු භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහළට..!

අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙහෙමයි.

අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙහෙමයි.

අත්‍යවශය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහතට..

අත්‍යවශය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහතට..