අද රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

අද රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

අද දින රන් මිලෙහි තරමක වෙනසක්.

අද දින රන් මිලෙහි තරමක වෙනසක්.

ඊයේ රාත්‍රී හදිසියේම ගෑස් මිලට සිදු වූ දේ මෙන්න..

ඊයේ රාත්‍රී හදිසියේම ගෑස් මිලට සිදු වූ දේ මෙන්න..

බිත්තර ගැන වෙළද ඇමතිගෙන් ප්‍රකාශයක්..

බිත්තර ගැන වෙළද ඇමතිගෙන් ප්‍රකාශයක්..

ලාෆ් ගෑස් මිලත් ඉහළට..!

ලාෆ් ගෑස් මිලත් ඉහළට..!

කිරි මිල ඉහළ දැමේ..!

කිරි මිල ඉහළ දැමේ..!

බිත්තර සඳහා නව පාලන මිලක් නියම කෙරේ..

බිත්තර සඳහා නව පාලන මිලක් නියම කෙරේ..

අද දින රන් මිලෙහි සීඝ්‍ර පහළ යෑමක්.

අද දින රන් මිලෙහි සීඝ්‍ර පහළ යෑමක්.

ආහාර මිල ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දීමක්.....

ආහාර මිල ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දීමක්.....

ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමත් සමග ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයෙන් රතු එළියක්..

ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමත් සමග ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයෙන් රතු එළියක්..

සහල්, රෙදිපිළි,වාහන කොටස් ඇතුළු බහාලුම් 88ක් ගැන ගත් හදිසි තීරණය...

සහල්, රෙදිපිළි,වාහන කොටස් ඇතුළු බහාලුම් 88ක් ගැන ගත් හදිසි තීරණය...

ගෑස් මිල යලිත් වරක් ඉහළට..? ලිට්‍රෝ මිල ගැන එළියට ආ අලුත්ම කතාව..

ගෑස් මිල යලිත් වරක් ඉහළට..? ලිට්‍රෝ මිල ගැන එළියට ආ අලුත්ම කතාව..

ලාෆ් ගෑස් සමාගම ද තීරණයක් ගනී?.

ලාෆ් ගෑස් සමාගම ද තීරණයක් ගනී?.

ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළට - නව මිල ගණන් දැන ගැනීමට මෙතනින් පිවිසෙන්න..

ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළට - නව මිල ගණන් දැන ගැනීමට මෙතනින් පිවිසෙන්න..

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

බිත්තර මිල යළි පහත හෙළයි?..

බිත්තර මිල යළි පහත හෙළයි?..

ගෑස් මිල ඉහළට..?

ගෑස් මිල ඉහළට..?

අද දින රන් මිල සටහන් වූ ආකාරය.

අද දින රන් මිල සටහන් වූ ආකාරය.

අද දින රන් මිල තරමක පහළ යෑමක්.

අද දින රන් මිල තරමක පහළ යෑමක්.

කුකුළු මස් හා බිත්තර නිෂ්පාදන කර්මාන්තය නව මාවතකට..?

කුකුළු මස් හා බිත්තර නිෂ්පාදන කර්මාන්තය නව මාවතකට..?

අද කොටස් වෙළදපොලෙන් වාර්තාවක් - සිදුවූ පෙරළිය මෙන්න..

අද කොටස් වෙළදපොලෙන් වාර්තාවක් - සිදුවූ පෙරළිය මෙන්න..

අද දින රන් මිලෙහි ලොකු වෙනසක්.

අද දින රන් මිලෙහි ලොකු වෙනසක්.

භාණ්ඩ වර්ග 04න මිල අද සිට පහත බසී..නව මිල ගණන් මෙන්න..

භාණ්ඩ වර්ග 04න මිල අද සිට පහත බසී..නව මිල ගණන් මෙන්න..

සුරාසැල් වසා දැමීම ගැන දැනුම්දීමක්..!

සුරාසැල් වසා දැමීම ගැන දැනුම්දීමක්..!

වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමේ

වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමේ