ඉදිරියේදි එලවලු වල මිලත් ඉහළ යයි..?

ඉදිරියේදි එලවලු වල මිලත් ඉහළ යයි..?

සඳුදා 2වන විට රටේම වන දෙයක් ගැන ලිට්‍රො සභාපති කියයි..(VIDEO)

සඳුදා 2වන විට රටේම වන දෙයක් ගැන ලිට්‍රො සභාපති කියයි..(VIDEO)

බිත්තර කන හැමෝම මේගැන දැනුවත් වන්න..දැනගත් වහාම දැනුම් දෙන්න..

බිත්තර කන හැමෝම මේගැන දැනුවත් වන්න..දැනගත් වහාම දැනුම් දෙන්න..

තෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

තෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

අදත් රන් මිල තරමක අඩුවීමක්.

අදත් රන් මිල තරමක අඩුවීමක්.

අද සිට සීනි ,පරිප්පු ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 5 ක මිල පහළ දැමේ

අද සිට සීනි ,පරිප්පු ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 5 ක මිල පහළ දැමේ

දිවයින පුරා එළවළු මිල ගණන් හදිසියේම වෙනස් වෙයි..නව මිල ගණන් මෙතනින් දැනගන්න.

දිවයින පුරා එළවළු මිල ගණන් හදිසියේම වෙනස් වෙයි..නව මිල ගණන් මෙතනින් දැනගන්න.

රන් මිල යළි වෙනස් වෙයි. අලුත් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

රන් මිල යළි වෙනස් වෙයි. අලුත් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

දුම්වැටි මිලත් වැඩිකරයි?..මෙදාපාර තනි දුම්වැටිය විකිණීමත් තහනම්..

දුම්වැටි මිලත් වැඩිකරයි?..මෙදාපාර තනි දුම්වැටිය විකිණීමත් තහනම්..

මෙරට රන් මිල එකවරම සීඝ්‍රයෙන් පහළ යයි..පාරිභෝගිකයින්ට සුබ ආරංචියක්...

මෙරට රන් මිල එකවරම සීඝ්‍රයෙන් පහළ යයි..පාරිභෝගිකයින්ට සුබ ආරංචියක්...

අද දිනයේ රන් මිලෙහි තරමක වැඩිවීමක්.

අද දිනයේ රන් මිලෙහි තරමක වැඩිවීමක්.

අද ඩොලරයට හිමි විශේෂ තැන.. (PHOTO)

අද ඩොලරයට හිමි විශේෂ තැන.. (PHOTO)

අද සිට කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් ගත් තීරණය..

අද සිට කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් ගත් තීරණය..

අද දින රන් මිලෙහි තරමක වෙනසක්.

අද දින රන් මිලෙහි තරමක වෙනසක්.

අද රට පුරා ඉන්ධන මිල අඩුකරයි?...ඉන්ධන කෝටාවත් වැඩි කෙරේ.

අද රට පුරා ඉන්ධන මිල අඩුකරයි?...ඉන්ධන කෝටාවත් වැඩි කෙරේ.

මෙරට උද්ධමනය පහළට

මෙරට උද්ධමනය පහළට

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදන වල මිල පහළට

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදන වල මිල පහළට

පහත වැටුනු රුපියල යළිත් ඉහළ යයි - අද ඩොලරයට හිමි වූ විශේෂිත වටිනාකම..!

පහත වැටුනු රුපියල යළිත් ඉහළ යයි - අද ඩොලරයට හිමි වූ විශේෂිත වටිනාකම..!

ඉන්ධන මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට යළි අඩු වෙයි??..රට පුරා ඉන්ධන හල්වල සිදු වූ දේ..

ඉන්ධන මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට යළි අඩු වෙයි??..රට පුරා ඉන්ධන හල්වල සිදු වූ දේ..

ලංකාව තුළ අද දින රන් මිල උච්චාවචනය වෙයි.

ලංකාව තුළ අද දින රන් මිල උච්චාවචනය වෙයි.

ගෑස් මිල සම්බන්ධයෙන් සතුටුදායක පුවතක්..ලැබෙන දිනය මෙන්න - ලිට්‍රෝ සභාපති.

ගෑස් මිල සම්බන්ධයෙන් සතුටුදායක පුවතක්..ලැබෙන දිනය මෙන්න - ලිට්‍රෝ සභාපති.

මෙරට ඇඟළුම් ක්‍ෂේත්‍රයේ රැකියාවලට සිදුවීමට යන භයානක දේ..

මෙරට ඇඟළුම් ක්‍ෂේත්‍රයේ රැකියාවලට සිදුවීමට යන භයානක දේ..

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

අද දින රන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසයි.

අද දින රන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසයි.

තෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

තෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..