අද දිනයේ එකවරම ඩොලරයේ වටිනාකමට සිදු වූ දේ මෙන්න..

අද දිනයේ එකවරම ඩොලරයේ වටිනාකමට සිදු වූ දේ මෙන්න..

අද දිනයේ උච්චාවචනය වූ රන් මිල.

අද දිනයේ උච්චාවචනය වූ රන් මිල.

කොටස් වෙළෙඳපොල තවත් ඉහල යයි..

කොටස් වෙළෙඳපොල තවත් ඉහල යයි..

මහ බැංකු අධිපතිගෙන් සුබ ආරංචියක්..!

මහ බැංකු අධිපතිගෙන් සුබ ආරංචියක්..!

රුපියලෙහි අගය අඩු වැඩි වීමත් සමග වාහන මිලෙහි වෙනසක්

රුපියලෙහි අගය අඩු වැඩි වීමත් සමග වාහන මිලෙහි වෙනසක්

රුපියල තවත් ශක්තිමත් වෙයි - අද ඩොලරයට ලැබුණු වටිනාකම මෙන්න..

රුපියල තවත් ශක්තිමත් වෙයි - අද ඩොලරයට ලැබුණු වටිනාකම මෙන්න..

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි භාණ්ඩ වර්ග 07ක මිල පහළට - මිල ගණන් මෙතැනින්..

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි භාණ්ඩ වර්ග 07ක මිල පහළට - මිල ගණන් මෙතැනින්..

අද රන් මිල තවත් පහළ බසී. නව මිල ගණන් මෙන්න.

අද රන් මිල තවත් පහළ බසී. නව මිල ගණන් මෙන්න.

ගණුදෙනුකරුවන්ගෙන් ණය පියවා ගැනීම ගැන මහ බැංකුවෙන් විශේෂ තීරණයක්..!

ගණුදෙනුකරුවන්ගෙන් ණය පියවා ගැනීම ගැන මහ බැංකුවෙන් විශේෂ තීරණයක්..!

අර්තාපල් වලට නව බද්දක්.. අල මිල ඉහළ යයි?..

අර්තාපල් වලට නව බද්දක්.. අල මිල ඉහළ යයි?..

රුපියල ශක්තිමත් වූ හේතුව මෙන්න..

රුපියල ශක්තිමත් වූ හේතුව මෙන්න..

රටඉඳි ගැන ගත් විශේෂ තීරණය

රටඉඳි ගැන ගත් විශේෂ තීරණය

සීනි මිලත් පහළ දැමේ..

සීනි මිලත් පහළ දැමේ..

අද ඩොලරය සතුටුදායක ලෙස සීඝ්‍රයෙන් පහළ යයි.. නවතම මිල ගණන් මෙන්න.

අද ඩොලරය සතුටුදායක ලෙස සීඝ්‍රයෙන් පහළ යයි.. නවතම මිල ගණන් මෙන්න.

අද දින රන් මිලෙහි සීඝ්‍ර පහළ වැටීමක්.

අද දින රන් මිලෙහි සීඝ්‍ර පහළ වැටීමක්.

රුපියල විශාල ලෙස ශක්තිමත් වෙයි..කොටස් වෙළඳ පොළේ වාර්තාගත ඉහළ යාමක්..

රුපියල විශාල ලෙස ශක්තිමත් වෙයි..කොටස් වෙළඳ පොළේ වාර්තාගත ඉහළ යාමක්..

රන් මිල අද තවත් අඩුවෙයි.

රන් මිල අද තවත් අඩුවෙයි.

රුපියල ශක්තිමත් වීමෙන් ජනතාවට සහන ලැබෙන කාලය මෙන්න..

රුපියල ශක්තිමත් වීමෙන් ජනතාවට සහන ලැබෙන කාලය මෙන්න..

අද දින රන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසින්.

අද දින රන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසින්.

රත්‍රන් මිලෙහි සිදුවූ සීග්‍ර වෙනස..

රත්‍රන් මිලෙහි සිදුවූ සීග්‍ර වෙනස..

ටින් මාළු කන හැමෝම මේ ගැන දැඩි අවධානයෙන් සිටින්න..ප්‍රධාන තැනකින් නිවේදනයක්..

ටින් මාළු කන හැමෝම මේ ගැන දැඩි අවධානයෙන් සිටින්න..ප්‍රධාන තැනකින් නිවේදනයක්..

අද දින රන් මිල සටහන් වන ආකාරය.

අද දින රන් මිල සටහන් වන ආකාරය.

ලංකාව ශක්තිමත් කල ඉන්දීය රුපියල

ලංකාව ශක්තිමත් කල ඉන්දීය රුපියල

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල ශක්තිමත් වූ හේතුව මෙන්න..

ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල ශක්තිමත් වූ හේතුව මෙන්න..