ඉන්ධන මිල සූත්‍රය ගැන ගත් අලුත්ම තීරණය මෙන්න..

ඉන්ධන මිල සූත්‍රය ගැන ගත් අලුත්ම තීරණය මෙන්න..

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

යළිත් පහළ බැස්ස තෙල් මිල..

යළිත් පහළ බැස්ස තෙල් මිල..

තෙල් මිල යළිත් පහළට

තෙල් මිල යළිත් පහළට

තෙල් මිලෙහි එකවර පහළ බැසීම..

තෙල් මිලෙහි එකවර පහළ බැසීම..

අද දින රන් මිල මෙන්න.

අද දින රන් මිල මෙන්න.

ඩොලරයට අද ලැබුන විශේෂ වටිනාකම.. (PHOTO)

ඩොලරයට අද ලැබුන විශේෂ වටිනාකම.. (PHOTO)

අද දින වෙනස් වූ රන් මිල.

අද දින වෙනස් වූ රන් මිල.

තව මාස 02 කින් රටටම ඩොලර් ගේන සුබ ආරංචියක්..වැඩේ හරිගියොත් සියලු ප්‍රශ්න ඉවරයි.(VIDEO)

තව මාස 02 කින් රටටම ඩොලර් ගේන සුබ ආරංචියක්..වැඩේ හරිගියොත් සියලු ප්‍රශ්න ඉවරයි.(VIDEO)

අද දිනයේ ලංකාවේ රන් මිලෙහි තරමක අඩුවීමක්.

අද දිනයේ ලංකාවේ රන් මිලෙහි තරමක අඩුවීමක්.

වාහන මිල සීඝ්‍රයෙන් පහලට - එක් එක් වාහන වල අඩු වූ මිල ගණන් මෙන්න..

වාහන මිල සීඝ්‍රයෙන් පහලට - එක් එක් වාහන වල අඩු වූ මිල ගණන් මෙන්න..

ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක කළ සෙස් බද්දත් සමඟ භාණ්ඩ 637 ක මිල ඉහලට..! මිල ගණන් සහ භාණ්ඩ ලැයිස්තුව මෙන්න...

ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක කළ සෙස් බද්දත් සමඟ භාණ්ඩ 637 ක මිල ඉහලට..! මිල ගණන් සහ භාණ්ඩ ලැයිස්තුව මෙන්න...

අද සිට ක්‍රියාත්මක පරිදි,අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල තවත් අඩු කෙරේ - මිල ගණන් මෙන්න..

අද සිට ක්‍රියාත්මක පරිදි,අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල තවත් අඩු කෙරේ - මිල ගණන් මෙන්න..

පොත් ඇතුළු පාසල් උපකරණ සියයට 300න් ඉහලට

පොත් ඇතුළු පාසල් උපකරණ සියයට 300න් ඉහලට

අද රන් මිලෙහි තරමක වැඩි වීමක්. අලුත් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

අද රන් මිලෙහි තරමක වැඩි වීමක්. අලුත් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

ලංකාවේ වාහන මිල ගණන් වේගයෙන් පහල යයි..නව මිල ගණන් මෙන්න..

ලංකාවේ වාහන මිල ගණන් වේගයෙන් පහල යයි..නව මිල ගණන් මෙන්න..

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක මිල අඩු වෙයි

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක මිල අඩු වෙයි

රුපියලට සිදු කළ දේ මහ බැංකු අධිපති කියයි

රුපියලට සිදු කළ දේ මහ බැංකු අධිපති කියයි

රට ස්ථාවර කරන හැටි මහබැංකු අධිපති කියයි..

රට ස්ථාවර කරන හැටි මහබැංකු අධිපති කියයි..

තෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

තෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

අද දින රන් මිලෙහි යළි වෙනසක්.

අද දින රන් මිලෙහි යළි වෙනසක්.

අද රන් මිල යළි උච්චාවචනය වෙයි.

අද රන් මිල යළි උච්චාවචනය වෙයි.

තෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

තෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

බිත්තර අනතුරු අඟවයි..? බදාදා වනවිට වෙන්න යන දේ..

බිත්තර අනතුරු අඟවයි..? බදාදා වනවිට වෙන්න යන දේ..

අද දින රන් මිල සටහන් වූ ආකාරය.

අද දින රන් මිල සටහන් වූ ආකාරය.