අද දිනයේ ලංකාවේ රන් මිලෙහි තරමක අඩුවීමක්.

අද දිනයේ ලංකාවේ රන් මිලෙහි තරමක අඩුවීමක්.

වාහන මිල සීඝ්‍රයෙන් පහලට - එක් එක් වාහන වල අඩු වූ මිල ගණන් මෙන්න..

වාහන මිල සීඝ්‍රයෙන් පහලට - එක් එක් වාහන වල අඩු වූ මිල ගණන් මෙන්න..

ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක කළ සෙස් බද්දත් සමඟ භාණ්ඩ 637 ක මිල ඉහලට..! මිල ගණන් සහ භාණ්ඩ ලැයිස්තුව මෙන්න...

ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක කළ සෙස් බද්දත් සමඟ භාණ්ඩ 637 ක මිල ඉහලට..! මිල ගණන් සහ භාණ්ඩ ලැයිස්තුව මෙන්න...

අද සිට ක්‍රියාත්මක පරිදි,අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල තවත් අඩු කෙරේ - මිල ගණන් මෙන්න..

අද සිට ක්‍රියාත්මක පරිදි,අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල තවත් අඩු කෙරේ - මිල ගණන් මෙන්න..

පොත් ඇතුළු පාසල් උපකරණ සියයට 300න් ඉහලට

පොත් ඇතුළු පාසල් උපකරණ සියයට 300න් ඉහලට

අද රන් මිලෙහි තරමක වැඩි වීමක්. අලුත් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

අද රන් මිලෙහි තරමක වැඩි වීමක්. අලුත් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

ලංකාවේ වාහන මිල ගණන් වේගයෙන් පහල යයි..නව මිල ගණන් මෙන්න..

ලංකාවේ වාහන මිල ගණන් වේගයෙන් පහල යයි..නව මිල ගණන් මෙන්න..

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක මිල අඩු වෙයි

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක මිල අඩු වෙයි

රුපියලට සිදු කළ දේ මහ බැංකු අධිපති කියයි

රුපියලට සිදු කළ දේ මහ බැංකු අධිපති කියයි

රට ස්ථාවර කරන හැටි මහබැංකු අධිපති කියයි..

රට ස්ථාවර කරන හැටි මහබැංකු අධිපති කියයි..

තෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

තෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

අද දින රන් මිලෙහි යළි වෙනසක්.

අද දින රන් මිලෙහි යළි වෙනසක්.

අද රන් මිල යළි උච්චාවචනය වෙයි.

අද රන් මිල යළි උච්චාවචනය වෙයි.

තෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

තෙල් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

බිත්තර අනතුරු අඟවයි..? බදාදා වනවිට වෙන්න යන දේ..

බිත්තර අනතුරු අඟවයි..? බදාදා වනවිට වෙන්න යන දේ..

අද දින රන් මිල සටහන් වූ ආකාරය.

අද දින රන් මිල සටහන් වූ ආකාරය.

වානේ කම්බි මිලෙහි එකවර වූ වෙනස..

වානේ කම්බි මිලෙහි එකවර වූ වෙනස..

අද දින රන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසින්.

අද දින රන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසින්.

බැංකු සිය ණය පොලී අනුපාතයට සිදු කළ දේ.ණය මඟහරිනන් ප්‍රමාණය ඉහළට.

බැංකු සිය ණය පොලී අනුපාතයට සිදු කළ දේ.ණය මඟහරිනන් ප්‍රමාණය ඉහළට.

වාහන අමතර කොටස් මිල 500% න් ඉහළට - අඩු මිලට වාහන විකිණීමත් වැඩි වෙයි

වාහන අමතර කොටස් මිල 500% න් ඉහළට - අඩු මිලට වාහන විකිණීමත් වැඩි වෙයි

වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමේ..!

වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමේ..!

අපේ කෙසෙල් නිසා ඇඹුල් වෙන ඩුබායි වෙළඳපොළ

අපේ කෙසෙල් නිසා ඇඹුල් වෙන ඩුබායි වෙළඳපොළ

වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි සුපෝෂ, නැණපෝෂ, ලක්පෝෂ විකිණීම අධිකරණයෙන් තහනම් කරයි..අධික විෂ කාරක හේතුවෙන් වහාම වෙළඳපොලෙන් ඉවත් කරන්නැයි දැනුම්දෙයි..!

වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි සුපෝෂ, නැණපෝෂ, ලක්පෝෂ විකිණීම අධිකරණයෙන් තහනම් කරයි..අධික විෂ කාරක හේතුවෙන් වහාම වෙළඳපොලෙන් ඉවත් කරන්නැයි දැනුම්දෙයි..!

වෙළෙන්දෙකුට මෙරටින් වාර්තාගත දඩයක් නියම කරයි

වෙළෙන්දෙකුට මෙරටින් වාර්තාගත දඩයක් නියම කරයි

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ දෙකක මිල අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ යයි

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ දෙකක මිල අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ යයි