ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පොලි අනුපාතික ඉහළ දැමේ..!

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පොලි අනුපාතික ඉහළ දැමේ..!

"බිත්තර මහගෙදර" සඟවා තිබූ බිත්තර 60,000ක් එළියට..

"බිත්තර මහගෙදර" සඟවා තිබූ බිත්තර 60,000ක් එළියට..

රන් මිලෙහි සීඝ්‍ර පහළ යෑමක්.නව මිල ගණන් මෙන්න.

රන් මිලෙහි සීඝ්‍ර පහළ යෑමක්.නව මිල ගණන් මෙන්න.

ඩොලරය එකවරම පහළ බසී...රුපියල විශාල ලෙස ශක්තිමත් වෙයි..

ඩොලරය එකවරම පහළ බසී...රුපියල විශාල ලෙස ශක්තිමත් වෙයි..

අද දින රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

අද දින රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

අද රන් මිල පහළ බසියි. නව මිල ගණන් මෙන්න.

අද රන් මිල පහළ බසියි. නව මිල ගණන් මෙන්න.

අද දින රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

අද දින රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

මෙරට බැංකු 03කට ලෝක බැංකුවෙන් සුපිරි අවස්ථාවක්..එම බැංකු 03 මෙන්න..

මෙරට බැංකු 03කට ලෝක බැංකුවෙන් සුපිරි අවස්ථාවක්..එම බැංකු 03 මෙන්න..

පෙට‍්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 800 කර QR අහෝසි කරයි…?ඇමති කියූ දේ.(VIDEO)

පෙට‍්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 800 කර QR අහෝසි කරයි…?ඇමති කියූ දේ.(VIDEO)

එළවලු මිල විශාල ලෙස පහළ යයි

එළවලු මිල විශාල ලෙස පහළ යයි

අද රන් මිල පහළට. අලුත් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

අද රන් මිල පහළට. අලුත් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

QR එකට ඉන්ධන ලබාදීම අවසන් වන දිනය දැනුම් දෙයි…රටටම සුබ පණිවුඩයක්.

QR එකට ඉන්ධන ලබාදීම අවසන් වන දිනය දැනුම් දෙයි…රටටම සුබ පණිවුඩයක්.

ඩොලර් උපයන්න අලුත්ම ක්‍රමයක් සොයාගනී..

ඩොලර් උපයන්න අලුත්ම ක්‍රමයක් සොයාගනී..

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

අද දින ලංකාවේ රන් මිල.

බිත්තර මිල රුපියල් 30ට බසී..

බිත්තර මිල රුපියල් 30ට බසී..

අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන ආකාරය.

අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන ආකාරය.

අද දින රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

අද දින රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

වාහන පාවිච්චි කරන අයට රතු එළියක්..කොටස් මිල 300%කින් ඉහළ යයි..

වාහන පාවිච්චි කරන අයට රතු එළියක්..කොටස් මිල 300%කින් ඉහළ යයි..

සේවකයන්ට විශාල ලෙස වැටුප් වැඩි කිරීමට තීරණය කල සමාගම්

සේවකයන්ට විශාල ලෙස වැටුප් වැඩි කිරීමට තීරණය කල සමාගම්

අදත් රන් මිල අඩුවෙයි. නව මිල ගණන් මෙන්න.

අදත් රන් මිල අඩුවෙයි. නව මිල ගණන් මෙන්න.

බිත්තර හිඟය ඉදිරි දින කිහිපයේ විසදෙයි..මිලත් අඩු වෙයි?..

බිත්තර හිඟය ඉදිරි දින කිහිපයේ විසදෙයි..මිලත් අඩු වෙයි?..

අද ඩොලරයට ලැබුණ විශේෂ වටිනාකම මහබැංකුව වාර්තා කරයි. (PHOTO)

අද ඩොලරයට ලැබුණ විශේෂ වටිනාකම මහබැංකුව වාර්තා කරයි. (PHOTO)

අද රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

අද රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

අද ඩොලරයට ලැබුණ විශේෂ වටිනාකම. (PHOTO)

අද ඩොලරයට ලැබුණ විශේෂ වටිනාකම. (PHOTO)

අද දින රන් මිල තරමක පහළ යෑමක්.

අද දින රන් මිල තරමක පහළ යෑමක්.