මාර්තු 30 සිට දිවයින පුරා සියළු පාසැල් සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගනී..එම තීරණ මෙතනින් දැනගන්න..

මාර්තු 30 සිට දිවයින පුරා සියළු පාසැල් සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගනී..එම තීරණ මෙතනින් දැනගන්න..

මාර්තු 30වනදා සිට පාසල්වල විශේෂ වෙනසක් - අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් ප්‍රකාශයක්..!

මාර්තු 30වනදා සිට පාසල්වල විශේෂ වෙනසක් - අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් ප්‍රකාශයක්..!

උසස් පෙළ සිසුන්ට සතුටුදායක ආරංචියක්.. ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන දිනවකවානු දැනුම්දෙයි..

උසස් පෙළ සිසුන්ට සතුටුදායක ආරංචියක්.. ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන දිනවකවානු දැනුම්දෙයි..

පාසල් නිවාඩු ලබා දීම ගැන විශේෂ නිවේදනයක්..!

පාසල් නිවාඩු ලබා දීම ගැන විශේෂ නිවේදනයක්..!

පාසල් සිසුන්ට නිවාඩු ලැබෙන්නේ මෙහෙමයි.

පාසල් සිසුන්ට නිවාඩු ලැබෙන්නේ මෙහෙමයි.

බැංකු තුනකින් සිසුන්ට පොලී රහිත ලක්ෂ 11ක ණය මුදලක්..

බැංකු තුනකින් සිසුන්ට පොලී රහිත ලක්ෂ 11ක ණය මුදලක්..

වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි ගුරු මාරු මණ්ඩලය විසුරුවා හැරේ

වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි ගුරු මාරු මණ්ඩලය විසුරුවා හැරේ

පාසල් සිසුන් අපයෝජනය කරන දර්ශන අන්තර්ජාලයට මුදාහරින අමුතුම වැඩක්..වීඩියෝ දැනටමත් හුවමාරු වෙයි..

පාසල් සිසුන් අපයෝජනය කරන දර්ශන අන්තර්ජාලයට මුදාහරින අමුතුම වැඩක්..වීඩියෝ දැනටමත් හුවමාරු වෙයි..

පාසල් ළමුන්ට රතු එළියක්.. සිසුන් පැය ගනන් මහපාරේ.. විභාගයත් ප්‍රමාද වෙයි..

පාසල් ළමුන්ට රතු එළියක්.. සිසුන් පැය ගනන් මහපාරේ.. විභාගයත් ප්‍රමාද වෙයි..

පාසල් දරුවන්ට සතුටුදායක ආරංචියක්.. දරුවන් වෙනුවෙන් ස්ථාන 48ක් වෙන්කරයි..

පාසල් දරුවන්ට සතුටුදායක ආරංචියක්.. දරුවන් වෙනුවෙන් ස්ථාන 48ක් වෙන්කරයි..

සාමාන්‍ය පෙළ කල් යයි..? අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්..!

සාමාන්‍ය පෙළ කල් යයි..? අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්..!

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය යළි කල් යයි ද?..

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය යළි කල් යයි ද?..

විභාගය ට කලින්ම ප්‍රශ්න පත්‍ර සියල්ලක්ම පාහේ එලියට ඇවිත් - whatsapp ඔස්සේ සිදුවූ දේ සිසුන් හෙළිකරයි..

විභාගය ට කලින්ම ප්‍රශ්න පත්‍ර සියල්ලක්ම පාහේ එලියට ඇවිත් - whatsapp ඔස්සේ සිදුවූ දේ සිසුන් හෙළිකරයි..

උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම කල් යයි.?මේ අවුරුද්දේ විභාගයත් පස්සට යයි?..

උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම කල් යයි.?මේ අවුරුද්දේ විභාගයත් පස්සට යයි?..

සියලු පාසල් දරුවන් සම්බන්ධයෙන් ගත් තීරණය මෙන්න..අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් දැනුම්දීමක්..

සියලු පාසල් දරුවන් සම්බන්ධයෙන් ගත් තීරණය මෙන්න..අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් දැනුම්දීමක්..

සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගයට දින නියම වෙයි - අදාළ ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබාගැනීම සිදුකළ යුත්තේ මෙහෙමයි..

සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගයට දින නියම වෙයි - අදාළ ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබාගැනීම සිදුකළ යුත්තේ මෙහෙමයි..

උසස් පෙළ විභාගය කල් යන බවට ප්‍රධානියෙක් ගෙන් දැනුම්දීමක්..

උසස් පෙළ විභාගය කල් යන බවට ප්‍රධානියෙක් ගෙන් දැනුම්දීමක්..

උසස් පෙළ සමත් සිසුන්ට ලැබෙන්න තිබූ විශේෂ දෙයක් අහිමි වෙයි...

උසස් පෙළ සමත් සිසුන්ට ලැබෙන්න තිබූ විශේෂ දෙයක් අහිමි වෙයි...

උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත්වීම කල් යයි?.. ප්‍රශ්නය තවත් උඩුදුවයි..

උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත්වීම කල් යයි?.. ප්‍රශ්නය තවත් උඩුදුවයි..

සියලු පාලස් සිසුන්ට ලබන සතියේ සිට සුබ ආරංචියක්..උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලත් කල් යයි?..

සියලු පාලස් සිසුන්ට ලබන සතියේ සිට සුබ ආරංචියක්..උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලත් කල් යයි?..

උසස් පෙළ පරීක්ෂකවරුන්ට විශේෂ දීමනාවක් - අයදුම්පත් කැඳවීම දීර්ඝ කෙරේ..

උසස් පෙළ පරීක්ෂකවරුන්ට විශේෂ දීමනාවක් - අයදුම්පත් කැඳවීම දීර්ඝ කෙරේ..

දකුණේ පාසැල් කිහිපයකට සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක්..ජනතාවටත් දැනුම්දීමක්..

දකුණේ පාසැල් කිහිපයකට සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක්..ජනතාවටත් දැනුම්දීමක්..

ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට මැතිවරණය පවත්වන දිනයට සිදු වූ දේ මෙන්න.

ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට මැතිවරණය පවත්වන දිනයට සිදු වූ දේ මෙන්න.

සා.පෙළ විභාගය ගැන විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කළ දැනුම්දීම.

සා.පෙළ විභාගය ගැන විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කළ දැනුම්දීම.

විශ්වවිද්‍යාල වලට ඇතුළු වන සියළු සිසුන්ට අලුත් නීතියක්..වියදම ලක්ෂ 32ක්..

විශ්වවිද්‍යාල වලට ඇතුළු වන සියළු සිසුන්ට අලුත් නීතියක්..වියදම ලක්ෂ 32ක්..