එළවළු මිලෙහි තුන් ගුණයකින් සිදු වූ වෙනස.

එළවළු මිලෙහි තුන් ගුණයකින් සිදු වූ වෙනස.

බිත්තර ව්‍යාපාරික සංගමයෙන් චෝදනාවක් එල්ල කරයි..

බිත්තර ව්‍යාපාරික සංගමයෙන් චෝදනාවක් එල්ල කරයි..

පවුල් ලක්ෂ 29ක් සදහා නොමිලේ සහල්..

පවුල් ලක්ෂ 29ක් සදහා නොමිලේ සහල්..

බිත්තර ගැන මෙරට වත්මන් තත්ත්වය..

බිත්තර ගැන මෙරට වත්මන් තත්ත්වය..

පාන් මිල ගැන නැවතත් බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය කියන දේ.

පාන් මිල ගැන නැවතත් බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය කියන දේ.

බිත්තරයක් 70ක් වෙයිද?..

බිත්තරයක් 70ක් වෙයිද?..

පාන් ගෙඩියක නිසි බර නැති වුනොත් වෙන්නේ මේ දෙයයි..

පාන් ගෙඩියක නිසි බර නැති වුනොත් වෙන්නේ මේ දෙයයි..

බිත්තර ගැන ගත් අලුත් ක්‍රියාමාර්ගය.

බිත්තර ගැන ගත් අලුත් ක්‍රියාමාර්ගය.

බිත්තර ආනයනය ගැන අලුත් තොරතුරක්.

බිත්තර ආනයනය ගැන අලුත් තොරතුරක්.

කෑම මිල ගැන තීරණය.

කෑම මිල ගැන තීරණය.

එළවළු සහ පළතුරු මිලෙහි වූ වෙනස.

එළවළු සහ පළතුරු මිලෙහි වූ වෙනස.

බේකරි නිෂ්පාදන ගැන බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය කියන කතාව..

බේකරි නිෂ්පාදන ගැන බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය කියන කතාව..

රට බිත්තර වලට පිරිසක් විරුද්ධ වෙයි - ලෙඩ නිවාඩු දමා වැඩ වර්ජනයක..

රට බිත්තර වලට පිරිසක් විරුද්ධ වෙයි - ලෙඩ නිවාඩු දමා වැඩ වර්ජනයක..

බිත්තර ගැන තවත් පිරිසක් කියන දේ..

බිත්තර ගැන තවත් පිරිසක් කියන දේ..

බිත්තර වැටලීම් යළිත් ක්‍රියාත්මකයි - බිත්තරයක් අලෙවි කළ යුතු උපරිම සිල්ලර මිල මෙහෙමයි..

බිත්තර වැටලීම් යළිත් ක්‍රියාත්මකයි - බිත්තරයක් අලෙවි කළ යුතු උපරිම සිල්ලර මිල මෙහෙමයි..

බිත්තර, නව මිල ගණන් සහිත ගැසට්ටුව නිකුත් වෙයි..

බිත්තර, නව මිල ගණන් සහිත ගැසට්ටුව නිකුත් වෙයි..

බිත්තර වලටත් මිල සූත්‍රයක්..

බිත්තර වලටත් මිල සූත්‍රයක්..

එළවළු සහ පොල් මිළ ඉහළට..

එළවළු සහ පොල් මිළ ඉහළට..

බිත්තර ගැන අලුත් ආරංචියක්..

බිත්තර ගැන අලුත් ආරංචියක්..

මාළු මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

මාළු මිලෙහි සිදු වූ වෙනස..

බිත්තර තොග මිල ගැනත් අලුත් තීරණයක්.

බිත්තර තොග මිල ගැනත් අලුත් තීරණයක්.

බිත්තර ගැන අලුත් ආරංචියක්.

බිත්තර ගැන අලුත් ආරංචියක්.

ලක්ෂ 08ක් බිත්තර කොළඹට - පිරිසකට නොමිලේ බිත්තර..

ලක්ෂ 08ක් බිත්තර කොළඹට - පිරිසකට නොමිලේ බිත්තර..

බිත්තර ආනයනය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය..

බිත්තර ආනයනය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය..

බිත්තර ගැන බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය කියන දේ - බේකරි නිෂ්පාදනත් ගණන් යයි ද?..

බිත්තර ගැන බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය කියන දේ - බේකරි නිෂ්පාදනත් ගණන් යයි ද?..