වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි ගුරු මාරු මණ්ඩලය විසුරුවා හැරේ

Ministry of Education Sri Lanka
By Sewvandhi දින 3 කට පෙර

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගුරු ස්ථාන මාරු මණ්ඩලය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විසුරුවා හැර තිබේ

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 
Join Now