එක් එක් දිස්ත්‍රික්ක අනුව ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ..! ප්‍රතිඵල සඳහා පිවිසෙන්න ...

Sri Lanka Grade 05 Scholarship examination
By Sewvandhi දින 1 කට පෙර

ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රථිපළ ඊයේ රාත්‍රියේ නිකුත් කළ අතර ඊට අදාලව එක් එක් දිස්ත්‍රික්ක සදහා කඩයිම් ලකුණුද නිකුත් කර තිබේ.

ප්‍රතිඵල සඳහා  www.doenets.lk පිවිසෙන්න..

ලකුනු සහ ශිෂ්‍යාදාර පහත නිවේදනයෙන් දැක්වේ.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join Now


Gallery Gallery