හදිසියේම වෙනස් වුන විදුලි කප්පාදුව - අද දිනට විශේෂිතව විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
සති 1 කට පෙර

දෛනික විදුලි කප්පාදුව පැය 2 විනාඩි 20 දක්වා දීර්ඝ කරන ලෙස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කළ ඉල්ලීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

PUCSL සභාපති ජානක රත්නායක මහතා පැවසුවේ සැප්තැම්බර් 23 සිකුරාදා සිට සැප්තැම්බර් 25 ඉරිදා දක්වා දීර්ඝ කරන ලද විදුලි කප්පාදුව බලාත්මක කරන බවයි.

ඒ අනුව A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, P, Q, R, S, T, U, V, සහ W යන කණ්ඩායම්වලට පැය 1ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි වනු ඇති අතර දිවා කාලයේ සහ රාත්‍රියේ පැය 1 යි විනාඩි 20 ක් වේ. 

Gallery