නව සංශෝධිත පනත් කෙටුම්පතට අනුව ඔබගේ ආදායම් බදු විස්තරය.

Government Of Sri Lanka
By Wayomi මාස 1 කට පෙර

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධව මේ දින වල කතාබහට ලක්ව තිබෙනවා. ඒ අනුව දේශීය ආදායම් පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් මෑතකදී (12.10.2022) ගැසට් මගින් පළකරන ලද සංශෝධන මත පදනම්ව ඔබේ අදායම් බදු විස්තරය මෙලෙස සටහන් කරනවා. ( සැ. යු. - මෙය රජය විසින් මෙම සංශෝධන විවාදයට ලක් කිරීමෙන් පසුව වෙනස්කම් වලට භාජනය විය හැකි බවත් මතක තබාගන්න)- copied - MEND

01. මසකට රු. 350,000ක් ( වසරකට රු. මිලියන 4.2ක්) උපයන කෙනෙක් නම්,

🟢 මීට පෙර උපයන විට බදු වශයෙන් රුපියල් 6,000 ගෙවා තිබුණා. ( වසරකට රු. 71,000).

🟢 එය 1.7% ක ශුද්ධ බදු ගෙවීමක්.

🟢 නව බදු සංශෝධනය යටතේ ඔවුන් මාසෙකට රුපියල් 52, 500ක් ( වසරකට රු. 630,00ක්) බදු ගෙවිය යුතුයි.

🟢 එය 15%ක ශුද්ධ බදු ගෙවීමකි.


02. මසකට රු. 160, 000ක ආදායමක් ලබන( අවුරුද්දකට රු. මිලියන 1.9). කෙනෙක් නම්,

🟢 ඔහු මසකට රු. 250,000 (වසරකට රු. මිලියන 3) බදු සීමාව සපුරා සිටියේ නැත. එම නිසා ඔහු කිසිදු ආදායම් බද්දක් ගෙවිය යුතු වූයේ නැත.

🟢 දේශීය ආදායම් පනත නව වෙනස්කම් යටතේ සමන් මසකට රු. 4,700 ( වසරකට රු. 56,400ක) බදු ගෙවිය යුතු අතර එය ශුද්ධ වශයෙන් 2.9%ක බදු ගෙවීමකි.

🟢 ඔහුගේ බදු සේවායෝජකයා විසින් වැටුපෙන් අඩු කරන අතර ඔහුගේ වැටුප ඔහුගේ එකම ආදායම් මාර්ගය බැවින් ඔහුට බදු ලිපිගොනුවක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැත.


03. විශාල සමාගමක විධායක නිලධාරීයෙක් නම්, මසකට රු. 850,000ක් ( වසරකට රු. මිලියන 10.2ක්) උපයනවා නම්,

🟢 මීට පෙර, ඔහු මසකට රු. 63,000ක් ( වසරකට රු. 756,000ක්) බදු ගෙව්වා.

🟢 එය 74%ක ශුද්ධ බදු ගෙවීමක්.

🟢 නවතම බදු සංශෝධන යෝජනාවට අනුව ඔහු මසකට රු. 232,500ක් (වසරකට රු. මිලියන 2.8ක් ) බදු ගෙවිය යුතුයි.

🟢 එය 27.4%ක ශුද්ධ බදු ගෙවීමකි.  


ව්‍යාපාර මත සමාගම් බදුදැන්

            2022 අයවැයේ යෝජිත වෙනස්කම්

Standard tax rate
24%
30%
Healthcare and construction
14%
30%
Manufacturing
18%
30%
Liquor, tobacco, betting ,gaming
40% 
40%

Dividend payments to non - residents

Tax holidays

 Not Taxed
 Liable for tax to be removed for certain industries 


 පුද්ගල ආදායම් බද්ද (යම් සීමාවකට වඩා වැඩි වන පුද්ගල ආදායම් මත ප්‍රතිශතයක් ලෙස පනවනු ලබන බද්දකි.)


කලින් 

Taxable income  

Rate  

0-3 million
Not taxed
3-6 million 
6%
6-9 million 
12%
+9 million  
18%


දේශීය ආදායම් පනතෙහි සංශෝධනය පනත් කෙටුම්පත මගින් යෝජිත වෙනස්කම් Taxable income  

Rate 

0 - 1.2 million  
Not taxed  
1.2 - 1.7 million  
6% 
1.7 - 2.2 million  
12% 
2.2 - 2.7 million  
18% 
2.7 - 3.2 million  
24% 
3.2 - 3.7 million 30% 
+ 3.7 million  
36%
ලෝකයේ කොහේ සිටියත් වැදගත් දේ ගැන විස්තර සවිස්තරාත්මකව දැන ගන්න එක් වෙන්න පුවත් WhatsApp සමඟ

JOIN NOW