ශිශ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

By Sithumi දින 1 කට පෙර

5 ශ්‍රේණියේ ශිශ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිපල නිකුත් කර තිබෙන වබව දෑනුම් දී තිබෙනවා. 

Www.donets.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස ප්‍රතිපල ලබා ගත හැක.