අදත් කෝටි ගණන්..ලක්ෂ ගණන් දිනාගෙන සුපිරි වාසනාවන්තයෙක් වන්න.

Super Ball Kapruka Dhana Nidhanaya Govisetha Mahajana Sampatha
By Wayomi මාස 1 කට පෙර
Report

දිනෙන් දින අලුත් වෙන වටිනාකම් සමඟ 28 -30 සහ 14 කෝටියක් ඇතුළු ලක්ෂ ගණන් වටිනා සුපිරි තෑගී රැසක් දිනාගන්න.

අදත් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ටිකත් පත් කිහිපයකම තෑගී වටිනාකම වැඩි වී තිබෙනවා.

ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ( 2023 පෙබරවාරි මස 08 වන බදාදා )

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha) - Z 4 4 6 4 5 5 

* වාරය - 5025                

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු.25,272,363.00                                              

🟢 ගොවිසෙත (Govisetha) - S 14 36 37 69        

* වාරය - 3267         

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 77,553,762.80                                     

🟢 ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha) - ධනු 1 3 1 0 3 3    

* වාරය - 1480                                               

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 10,331,089.20                   

🟢 මෙගා පවර් (Mega Power) - B 2 22 24 36 44           

* වාරය - 1373     

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 298,809,298.00                                            

🟢 ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya) - K 10 32 47 80     

* වාරය - 1055        

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 82,613,986.80               

🟢 හඳහන (Hadahana) - වෘශ්චික 7 33 36 39           

* වාරය - 0334      

⭐සුපිරි ත්‍යාග - රු. 2,669,769.20                     

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය    

🟢 අද කෝටිපති (Ada Kotipathi) - M 15 38 41 43      

* වාරය - 1826                

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.74,494,834.60                                          

🟢 ලග්න වාසනාව (Lagna Wasanawa) - කන්‍යා 32 45 49 59      

* වාරය - 3712                   

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.2,206,694.00               

🟢 සුපර් බෝල් (Super Ball) - C 12 27 43 68          

* වාරය - 2000          

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.89,776,607.20              

🟢 ශනිදා (Shanida Wasanawa) - V 01 35 38 45       

* වාරය - 4161                               

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.31,167,945.90             

🟢 කප්රුක (Kapruka) - Q 10 29 36 45 06      

* වාරය - 1176                                              

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.304,282,864.20      

🟢ජයෝදා (Jayoda) - W 10 23 32 43         

 * වාරය - 1895                 

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.39,794,787.60    


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW