අලුත් වූ වටිනාකම් සමඟ අදත් කෝටිපති වරම් දිනාගන්න.

Super Ball Kapruka Mega Power Govisetha Mahajana Sampatha
By Wayomi මාස 1 කට පෙර
Report

දිනෙන් දින අලුත් වෙන වටිනාකම් සමඟ 28 -30 සහ 14 කෝටියක් ඇතුළු ලක්ෂ ගණන් වටිනා සුපිරි තෑගී රැසක් දිනාගන්න.

අදත් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ටිකත් පත් කිහිපයකම තෑගී වටිනාකම වැඩි වී තිබෙනවා.

ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ( 2023 ජනවාරි මස 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා)

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha) - X 9 6 3 7 0 6       

* වාරය - 5012       

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 18,637,494.00                                     

🟢 ගොවිසෙත (Govisetha) - A 6 53 56 65        

* වාරය - 3254     

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 73,946,520.40                            

🟢 ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha) - කටක 9 4 8 6 4 1         

* වාරය - 1467                                

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 13,759,866.00              

🟢 මෙගා පවර් (Mega Power) - B 7 4 25 53 73         

* වාරය - 1360            

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 295,383,238.00                                    

🟢 ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya) - Z 9 21 30 80     

* වාරය - 1042                             

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 80,213,233.20          

🟢 හඳහන (Hadahana) - කුම්භ 6 21 43 55      

* වාරය - 0321 

⭐සුපිරි ත්‍යාග - රු. 2,579,809.40          

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය  

🟢 අද කෝටිපති (Ada Kotipathi) - Z 01 24 27 62      

* වාරය - 1813      

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.73,073,946.80                                

🟢 ලග්න වාසනාව (Lagna Wasanawa) - කන්‍යා 31 39 41 45       

* වාරය - 3699        

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.2,202,500.00         

🟢 සුපර් බෝල් (Super Ball) - I 29 46 60 70           

* වාරය - 1987     

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.88,614,790.40                  

🟢 ශනිදා (Shanida Wasanawa) - X 04 10 33 54     

* වාරය - 4148                     

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.33,291,126.00                                 

🟢 සංවර්ධන වාසනාව (development fortune) - S 05 29 63 06 

* වාරය - 565                                   

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.16,423,668.00   

🟢 කප්රුක (Kapruka) - W 25 60 66 70 33      

* වාරය - 1163                                 

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.301,114,652.20             


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW