දිනෙන් දින අලුත් වෙන වටිනාකම් සමඟ 28 -30 සහ 14 කෝටියක් ඇතුළු සුපිරිම තෑගී රැසක් අදත්.

Ada Kotipathi Super Ball Kapruka Mega Power Govisetha
By Wayomi දින 3 කට පෙර

දිනෙන් දින අලුත් වෙන වටිනාකම් සමඟ 28 -30 සහ 14 කෝටියක් ඇතුළු ලක්ෂ ගණන් වටිනා සුපිරි තෑගී රැසක් දිනාගන්න.

අදත් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ටිකත් පත් කිහිපයකම තෑගී වටිනාකම වැඩි වී තිබෙනවා.

ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ( 2023 ජනවාරි මස 23 වන සඳුදා)

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha) - Y 7 0 7 6 1 6    

* වාරය - 5009     

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 15,941,755.00                                    

🟢 ගොවිසෙත (Govisetha) - S 12 17 44 48     

* වාරය - 3251  

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 73,188,274.80                         

🟢 ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha) - කටක 1 9 9 4 4 1       

* වාරය - 1464                              

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 13,624,701.60           

🟢 මෙගා පවර් (Mega Power) - I 3 1 9 4 9 6 0 7 9       

* වාරය - 1357         

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 294,712,250.00                                 

🟢 ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya) - E 30 31 53 69      

* වාරය - 1039                          

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 80,000,000.00        

🟢 හඳහන (Hadahana) - කුම්භ 4 36 47 53        

* වාරය - 0318             

⭐සුපිරි ත්‍යාග - රු. 2,558,751.80       

  සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 අද කෝටිපති (Ada Kotipathi) - M 34 43 55 56   

* වාරය - 1810   

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.72,728,900.60                             

🟢 ලග්න වාසනාව (Lagna Wasanawa) - වෘශ්චික 13 21 32 59       

* වාරය - 3696    

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.5,984,596.00      

🟢 සුපර් බෝල් (Super Ball) - Z 07 43 74 77         

* වාරය - 1984  

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.88,332,390.20               

🟢 ශනිදා (Shanida Wasanawa) - X 32 39 58 68        

* වාරය - 4145                  

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.32,817,482.40                              

🟢 කප්රුක (Kapruka) - C 21 34 36 64 16   

* වාරය - 1158                                  

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.300,368,316.20             

🟢 ජයෝදා (Jayoda) - Z 12 18 50 59    

* වාරය - 1890                                 

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.39,190,610.00     


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW