කෝටිපති වාසනාව මතු කරන හොඳම විදිහ.

Ada Kotipathi Super Ball Kapruka Mega Power Govisetha
By Wayomi දින 2 කට පෙර

දිනෙන් දින අලුත් වෙන වටිනාකම් සමඟ 28 -30 සහ 14 කෝටියක් ඇතුළු ලක්ෂ ගණන් වටිනා සුපිරි තෑගී රැසක් දිනාගන්න.

අදත් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ටිකත් පත් කිහිපයකම තෑගී වටිනාකම වැඩි වී තිබෙනවා.

ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ( 2023 ජනවාරි මස 24 වන අඟහරුවාදා)

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha) - D 1 0 3 4 4 4     

* වාරය - 5010     

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 16,864,649.00                                     

🟢 ගොවිසෙත (Govisetha) - Y 47 49 55 69      

* වාරය - 3252   

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 73,188,274.80                          

🟢 ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha) - මකර 4 1 3 4 2 9        

* වාරය - 1465                               

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 13,687,248.00            

🟢 මෙගා පවර් (Mega Power) - R 18 18 26 47 48        

* වාරය - 1358          

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 294,943,134.00                                  

🟢 ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya) - A 32 44 48 57       

* වාරය - 1040                           

⭐ සුපිරි ත්‍යාග - රු. 80,213,233.20        

🟢 හඳහන (Hadahana) - වෘශ්චික 10 21 46 59         

* වාරය - 0319              

⭐සුපිරි ත්‍යාග - රු. 2,569,327.60        

  සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 සුපර් බෝල් (Super Ball) - R 30 35 47 5         

* වාරය - 1985   

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.88,424,294.20                

🟢 ශනිදා (Shanida Wasanawa) - J 16 24 26 75         

* වාරය - 4146                   

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.32,976,112.80                               

🟢 කප්රුක (Kapruka) - U 14 20 35 71 03    

* වාරය - 1159                               

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.300,615,888.20             

🟢 සසිරි (Sasiri) - 18 19 23     

* වාරය - 279                                  

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.100,000.00      

🟢 අද කෝටිපති (Ada Kotipathi) - P 07 45 54 74    

* වාරය - 1811    

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.72,844,923.80                              

🟢 ලග්න වාසනාව (Lagna Wasanawa) - මීන 05 27 41 50     

* වාරය - 3697      

⭐ ඊලඟ ජයමල්ල - Rs.6,188,788.00       


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW