අද දිනයේත් රන් මිල යළි පහළට. වෙනස් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

Gold Price in Sri Lanka Today Gold Price Daily Gold Rates
By Wayomi දින 4 කට පෙර

මේ දින වල සීග්‍ර ලෙස රන් මිලෙහි අඩු වීමක් දකින්න ලැබෙනවා.

ඒ අනුව අද දින රන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසයි.


🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce)                                   
Rs. 633,735.00                         
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram)                                   
Rs. 22,360.00                    
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                              
Rs. 178,850.00                       
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram)                                     
Rs. 20,500.00                             
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                     
Rs. 164,000.00                        
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram)                                     
Rs. 19,570.00                    
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                     
Rs. 156,550.00

 

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW