අද දින රන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසින්.

Gold Price in Sri Lanka Today Gold Price Daily Gold Rates
By Wayomi දින 5 කට පෙර

අද දින සීග්‍ර ලෙස රන් මිලෙහි අඩු වීමක් දකින්න ලැබෙනවා.

ඒ අනුව අද දින රන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසයි.


🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce)                                  
Rs. 634,708.00                        
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram)                                  
Rs. 22,390.00                   
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                             
Rs. 179,150.00                      
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram)                                    
Rs. 20,530.00                             
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                    
Rs. 164,200.00                       
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram)                                    
Rs. 19,600.00                     
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                    
Rs. 156,750.00

 

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW