අද රන් මිලෙහි අඩුවීමක්. වෙනස් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

Gold Price in Sri Lanka Today Gold Price Daily Gold Rates
By Wayomi දින 6 කට පෙර

අද දින සීග්‍ර ලෙස රන් මිලෙහි අඩු වීමක් දකින්න ලැබෙනවා.

ඒ අනුව අද දින රන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසයි.

🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce)                                 
Rs.635,557.00                       
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram)                                 
Rs. 22,420.00                  
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                            
Rs. 179,350.00                       
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram)                                   
Rs. 20,560.00                             
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                   
Rs.164,450.00                      
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram)                                   
Rs. 19,620.00                    
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                   
Rs. 156,950.00

 

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW