අද දින වෙනස් වූ රන් මිල.

Gold Price in Sri Lanka Today Gold Price Daily Gold Rates
By Wayomi සති 1 කට පෙර

අද රන් මිලෙහි තරමක අඩු වීමක් සිදුව තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේ රන් ,මිල සටහන් වන්නේ මෙහෙමයි.

🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce)                              
Rs.642,318.00                     
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram)                              
Rs. 22,660.00               
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                         
Rs. 181,300.00                    
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram)                                
Rs. 20,780.00                          
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                
Rs.166,200.00                    
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram)                                
Rs. 19,830.00                 
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                
Rs. 158,650.00

 

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW