අද රන් මිලෙහි තරමක වෙනසක්.

Gold Price in Sri Lanka Today Gold Price Daily Gold Rates Gold
By Wayomi සති 2 කට පෙර