අද දින රන් මිල සටහන් වූ ආකාරය.

Gold Price in Sri Lanka Today Gold Price Daily Gold Rates Gold
By Wayomi සති 2 කට පෙර

අද රන් මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදුව නැහැ.

ඒ අනුව අද දින රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙහෙමයි.

🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce)                                                         
Rs. 700,895.00     
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram)                                                                                    
Rs.24,730.00     
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )     
Rs.197,800.00     
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram)     
Rs.22,670.00    
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )       
Rs.181,400.00     
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram)     
Rs.21,640.00     
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn )     
Rs.173,150.00  

 

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW