රන් මිලෙහි අද සීඝ්‍ර වෙනසක්. අලුත් වූ මිල ගණන් මෙන්න.

Gold Price in Sri Lanka Today Gold Price Daily Gold Rates Gold
By Wayomi සති 1 කට පෙර