අද රන් මිලෙහි තරමක පහළ යෑමක්. නව මිල ගණන් මෙන්න.

Gold Price in Sri Lanka Today Gold Price Daily Gold Rates Gold
By Wayomi සති 3 කට පෙර