අද දිනයේ ලංකාවේ රන් මිල.

Gold Price in Sri Lanka Today Gold Price Daily Gold Rates Gold
By Wayomi සති 2 කට පෙර
Report

අද දිනයේ රන් මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදුව නැහැ.

ඒ අනුව අද දින රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙහෙමයි.

🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce)                                
Rs. 584,342.00                                            
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram)                                                                                                                     
Rs. 20,620.00                                     
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                                     
Rs. 164,900.00                                         
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram)                                                     
Rs. 18,910.00                                             
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                                                       
Rs.151,250.00                                         
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram)                                                     
Rs.18,050.00                        
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn )                                                     
Rs.144,350.00


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න...

JOIN NOW 


ඔබ යාපනයට යන සංචාරකයෙක් නම්, .....ලංකාවේ විශාලතම ගොවිපළවල් වලින් එකක් වන "රීචා කාබනික" ගොවිපල නැරඹීමට අතපසු නොකරන්න. යන ඔබට වාසි රැසක්.

වැඩි විස්තර මෙතැනින්