අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙහෙමයි.

Gold Price in Sri Lanka Today Gold Price Daily Gold Rates Gold
By Wayomi මාස 1 කට පෙර
Report

අද දිනයේත් රන් මිලෙහි තරමක ඉහළ යෑමක් සිදුව තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දින රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙහෙමයි.

🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce)  
Rs.681,555.00                  
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram)                                                                                                      
Rs.24,050.00             
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                       
Rs.192,350.00                   
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram)                       
Rs. 22,050.00                  
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                         
Rs.176,400.00                
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram)                       
Rs.21,050.00                
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn )                       
Rs.168,350.00   

 

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW