අද රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.

Gold Price in Sri Lanka Today Gold Price Daily Gold Rates Gold
By Wayomi මාස 1 කට පෙර
Report

අද දිනයේත් රන් මිලෙහි තරමක ඉහළ යෑමක් සිදුව තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දින රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙහෙමයි.

🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce) 
Rs. 680,671.00                  
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram)                                                                                                     
Rs.24,010.00            
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                      
Rs.192,100.00                  
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram)                      
Rs. 22,010.00                 
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn )                        
Rs.176,100.00               
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram)                      
Rs.21,010.00               
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn )                      
Rs.168,100.00  

 

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW