අද දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTOS)

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
By krishani මාස 1 කට පෙර
Report

අද (14) දින දිවයින පුරා සිදුකරනු ලබන විදුලි කප්පාදුව සදහා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

එම කාලසටහන පහතින්,

Gallery Gallery