අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTOS)

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
By krishani මාස 1 කට පෙර
Report

අද (11) දින දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි කිරිම සදහා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

එම කාලසටහන පහතින්,


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න...

JOIN


Gallery Gallery