අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTO)

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
By krishani සති 2 කට පෙර

මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අද (22) දින පැය 02යි විනාඩි 20ක විදුලි කප්පාදුවක් සදහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

එම කාලසටහන පහතින්,

Gallery