අද දින සිදුකරන විදුලි කප්පාදුව. (PHOTO)

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
By krishani සති 2 කට පෙර

මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අද (21) දින සදහා පැය 02යි විනාඩි 20ක විදුලි කප්පාදුවක් ක්‍රියාත්මක කිරිමට අනුමැතිය ලබා දි ඇත.

එම කාලසටහන පහතින්,

Gallery