අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි. (PHOTOS)

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
By krishani සති 2 කට පෙර

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) විසින් අද (20) දින පැය 2 යි විනාඩි 20 ක විදුලි කප්පාදුවක් අනුමත කර ඇත.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, P, Q, R, S, T, U, V, සහ W යන කාණ්ඩ සඳහා මෙම විදුලි කප්පාදුව බලාත්මක වන අතර දිවා කාලයේ පැය 1 ක විදුලි කප්පාදුවක් ද රාත්‍රී කාලයේ පැය 1 යි විනාඩි 20 ක විදුලි කප්පාදුවක් ද ක්‍රියාත්මක කෙරේ. 

එම කාලසටහන පහතින්,

Gallery Gallery