අද දින රටපුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
By krishani සති 2 කට පෙර

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) විසින් අද(14) පැය 2 ක විදුලි කප්පාදුවක් අනුමත කර ඇත.

ඒ අනුව විදුලි කප්පාදුව පහත පරිදි ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

නොවැම්බර් 14:

කණ්ඩායම් A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, P, Q, R, S, T, U, V, සහ W දිවා කාලයේ පැය 1ක් සහ රාත්‍රියේ පැය 1ක් විදුලිය විසන්ධි වේ.

එම කාලසටහන පහතින්,

Gallery